DutchVideo 2019

Word niet gelijkvormig aan deze wereld!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus: Waar is nu uw gave, die onderscheidt? De satan brult en wil de kinderen Gods kinderlijk houden en onwetend over dat wat niet uit God is. Wees waakzaam en niet eigenwijs! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 maart 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here: Word niet gelijkvormig aan deze wereld!
Waar is nu uw gave, die onderscheidt? Wees afkerig van het kwade en een voorbeeld. Voorwaar, Gods kinderen moeten waakzaam zijn en niet eigenwijs!

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

En 1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Dit telt evenzo voor de vrouw! 

En 1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar, de satan brult en wil de kinderen Gods kinderlijk houden en onwetend over dat wat niet uit God is!
Velen worden meegetrokken in het kwaad van satan.

2 Timotheüs 3, vers 2 tot en met 5  Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Velen zijn ongevoelig en verhard, en hebben meer gevoel en genot voor kwaadsprekerij en roddel en haat en leugens, onder andere.
Ze zitten gevangen in de strik van satan, en zijn afkerig van het goede en zijn aan God ongehoorzaam!

2 Timotheüs 3, vers 12 en 13  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.
Voorwaar, vergeet niet dat sommige Christenen menen godvruchtig te zijn, maar meer rotte, giftige vruchten in zich hebben en bedriegers zijn en geen voorbeeld zijn.

Jakobus 1, vers 21 en 22  Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
Vers 26 en 27  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn “of haar” tong niet in toom houdt, maar zijn “of haar” hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
En Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Voorwaar, hoewel de satan brult, brult Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de Leeuw van Juda, de overwinning!
Amen! Voorwaar, vriendschap met de wereld, en alle kwaadsprekerij en roddel, en overige, wat niet uit God is, is vijandschap tegen God.

1 Johannes 3, vers 8 en 9  Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “en in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren.
En 1 Johannes 2, vers 10 en 11  Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com