DutchVideo 2015

Word een echte R.V.I.P., zonder pasje!

Wilt u het allerbeste, VIP klant? Leg uw VIP-pasjes dan op tafel en luister naar deze boodschap, en ontvang ook gratis het allerbeste in uw leven en wijs advies. Voor iedereen die een echte R.V.I.P. wil worden, a Real Very Important Person!

Gepubliceerd op 25 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

VIP2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 25 oktober 2015 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar,

Sirach 11, vers 1 tot en met 4  Wijsheid verheft de nederigen en laat hen zitten in de kring van hooggeplaatsten. Prijs een mens niet om zijn schoonheid, verafschuw niemand om zijn uiterlijk. Klein is de bij onder de gevleugelde dieren, maar wat ze voortbrengt is het zoetste dat er is. Ga niet prat op de kleren die je draagt, word niet verwaand als men je eer bewijst, want de daden van de Heer zijn wonderbaarlijk, ze zijn voor de mensen verborgen.

Voorwaar, onderzoekt u eens! 

Lukas 18, vers 14  Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

En Ezechiël 28, vers 5  Door uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw vermogen.

En Sirach 11, vers 6  Vele machthebbers werden ten diepste veracht, velen die werden vereerd, werden aan vreemden uitgeleverd.
En vers 8 tot en met 10  Antwoord niet voordat je hebt geluisterd, val een ander niet in de rede. Meng je niet in een geschil waarmee je niets te maken hebt, ga niet met zondaars op de rechterstoel zitten. Mijn kind, bemoei je niet met van alles tegelijk, als je overdrijft word je gestraft. Wat je najaagt krijg je toch niet in handen, en als je het op moet geven laat het je nog niet los.
En vers 15 tot en met 21  Wijsheid, inzicht en kennis van de wet komen van de Heer, van hem komen liefde en goede daden. Misleiding en duisternis werden in zondaars meegeschapen, wie graag kwaadaardig is blijft het zijn leven lang. De gaven van de Heer zijn het blijvend bezit van vrome mensen, zijn gunst brengt hun altijd veel goeds. Een mens wordt rijk door angstvallig te sparen, maar kijk eens wat zijn loon is. Hij zegt: ‘Nu kan ik een rustig leven leiden en van mijn bezit genieten,’ maar hij weet niet voor hoe lang. Wanneer hij sterft moet hij alles nalaten aan anderen. Houd je aan je verplichtingen, wees daarin bestendig, en blijf werken tot je oud bent. Bewonder de daden van een zondaar niet, geloof in de Heer en volhard in je werk. Het kost de Heer geen enkele moeite om plotseling, in korte tijd, een arme rijk te maken.
En vers 22 tot en met 27  De zegen van de Heer is het loon van een vroom mens, na korte tijd heeft hij al veel succes. Zeg niet: ‘Heb ik aan iets gebrek, kan het mij nog voorspoediger gaan?’ Zeg niet: ‘Ik ben van niemand afhankelijk, hoe zou mij nu tegenspoed kunnen treffen?’ In goede tijden weet men niets meer van de slechte, in de slechte niets meer van de goede. Het kost de Heer geen enkele moeite om een mens wanneer hij sterft naar zijn daden te vergelden. Eén uur lijden doet alle genoegens vergeten, aan het einde van het leven worden de daden van een mens onthuld.
En vers 33 en 34  Houd een boosdoener in de gaten, hij smeedt kwade plannen, laat hem niet voor altijd een smet op je werpen. Als je een onbekende in huis haalt, brengt hij je in de problemen. Hij brengt je in verwarring en vervreemdt je van je eigen familie.

Voorwaar, geliefde des Heren, trek uw portemonnee open en leg al uw pasjes eens op tafel.
Denkt gij nu echt dat gij meer zijt dan een ander, een Very Important Person?
Door zovele pasjes krijgt gij vele VIP-kortingen op aarde… Very Important Person, gij hoort er helemaal bij!

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
En vers 33 en 34  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Voorwaar, onderzoekt u eens, dat gij niet gelijkvormig wordt aan de wereld! 

Romeinen 12, vers 2 en 3  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gij zijt niet meer dan een ander, met al uw VIP-pasjes en kleding en werk, onder andere.
De engelen Gods dansen erbovenop! Gij zijt pas een Very Important Person, wanneer gij zich bekeert en behouden wordt, en kiest voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u aanneemt en liefheeft zoals u bent, zonder aanzien des persoons. Gij zijt niet meer dan een ander in Gods ogen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Mattheüs 7, vers 20  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

Voorwaar, arm of rijk, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij een Real Very Important Person. 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar, door de genade van God zijt gij behouden!
Iedereen is gelijk voor de Heer.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com