DutchVideo 2016

Wonderbare kracht, die ook uw verstand te boven gaat!

Boodschap Gods, overgebracht door de engel Gods, de drakendoder Michaël, aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, er is kracht, wonderbare kracht, dat alle verstand te boven gaat, ook uw verstand! Satan wil niet dat u groeit tot een heilig vuur Gods.

Gepubliceerd op 8 jan 2016 door Marjan

Please share and do not change © BC

the power of God

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 8 januari 2016 bracht de bode engel Gods, de engel des Heren, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, laat ik me even voorstellen…
Ik ben de bode engel Gods, de drakendoder Michaël. Hoe meer gij zuiver en onbevlekt en verstandig zijt, hoe meer u zult stralen als de glans van het uitspansel!

Jakobus 4, vers 7   Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, JHWH, die meer dan overwinnaar is!
Alle machten en krachten, en alle demonen en satan en de hel, en het heelal en planeten, en de hemel, en alles wat er is, is onderworpen aan de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Voorwaar, er is kracht, wonderbare kracht, dat alle verstand te boven gaat, ook uw verstand!
Ik, Michaël, kan er eeuwig over praten, uit ervaring. Strijd daarom de goede strijd, als een warrior Gods! Er is kracht en overwinning in het Bloed van het Lam, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Voorwaar, stel met uw wandel uw Heilige Vuur – God – niet teleur, als het nog maar een klein lucifervlammetje is.
Lucifer, satan, lacht zich slap, als u jaren niet groeit tot een heilig vuur Gods! Satan zegt: “Jij een warrior, waar ik aan onderworpen ben? Laat me niet lachen!”

1 Johannes 2, vers 12 tot en met 17  Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
En 1 Johannes 4, vers 12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Voorwaar, 

1 Johannes 4, vers 4 en 5  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.

Voorwaar, hoe vaak laat u zich door dat ene stemmetje niet tot u zeggen, dat u u niets bent, een slechte Christen?
“U/Je bent niets waard! Je beantwoordt niet aan Gods doel.”

Jodela hi hieee! Word wakker daar!
Zeg: “Want Hij die in mij is, is meerder en machtiger en krachtiger. Ik ben bedekt door het beste schild, het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wandel in Gods vuur, en laat nu het lucifervlammetje verteren, verdwijnen, voorgoed!”
Zeg: “Halleluja, prijst de Heer!” Weest verheugd en dank Hem voor deze boodschap.

Voorwaar, even onder ons,
Een valse Profeet zou nimmer deze boodschap delen. Voorwaar, bedenk eens, hoe vele boodschappen trouw overgebracht zijn; het is onmenselijk. Hij is Gods ware Profeet, Benjamin Cousijnsen!
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com