DutchVideo 2015

Wis en laat de schuilnaam van satan weg!

Openbarende boodschap Gods: Zo spreekt de Heer, uw Koning der koningen, JHWH, Yeshua HaMasiach, El Elohím, Adonai, Jezus Christus van Nazareth: Men zegt ‘Allah’, maar Allah is de god van geweld en haat en Christenvervolging, en de schuilnaam van satan. Laat dit u de ogen openen!

Gepubliceerd op 20 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Allah is not God2

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! De volgende boodschap van God werd op 20 mei 2015 door een bode engel Gods woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Suramich en ben een bode engel Gods.

Op 11 november 2014 bracht ik u de boodschap, met de titel: ‘“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah!’
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God.

Exodus 3, vers 6  Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen.
En vers 14 en 15  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.

En Genesis 18, vers 3  En hij zeide: Mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij.
En Genesis 22, vers 8  En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen.

Hoor de grondtekst:
Er staat: het lam. Als gij nu eens bedenkt, zijn deze voorzegde woorden, voordat Yeshua HaMashiach als het Lam sterven zou, zeer indrukwekkend, omdat hier staat wat Hij zou gaan doen voor de mensen, en zou sterven en opstaan uit de dood! Net zoals Izaäk gered werd als onschuldig slachtoffer! Izaäk is het symbool voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, noemde zich gelijkwaardig aan de Vader. Ik en de Vader zijn één! Velen waren daar woedend over.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, uw Koning der koningen, JHWH, Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, Jezus Christus van Nazareth:
Voorwaar, het is beter dat men de naam Allah, zowel binnen als buiten de kerkmuren, en in lofprijs en aanbidding aanpast. Zeg dus geen Allah meer, daar ook de moslims aanbidden, wie men niet moet aanbidden! Zegt: “JHWH”, als men Allah moet uitspreken, al staat het woord voor God. Zo spreekt de Heer, uw Koning der koningen, JHWH, Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, Jezus Christus van Nazareth: Men zegt Allah, maar Allah is de god van geweld en haat en Christenvervolging, en de schuilnaam van satan. Laat dit u de ogen openen! JHWH, de God van Israël, is liefde. Men mag ook gerust God zeggen, als men de uitspraak Allah, de schuilnaam van satan, weglaat.

Johannes 12, vers 37 tot en met 41  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, men zou eigenlijk de Bijbels van velen moeten aanpassen, waar het woord Allah in voorkomt! 

Johannes 8, vers 19  Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen.
En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 10, vers 8 tot en met 10  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com