DutchVideo 2021

Wijsheid woont bij de schranderheid

20-02-2021 Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. Spreuken 8:8-11

Gepubliceerd op 22 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Mattheüs 11, vers 10 Deze is het, “een Profeet”, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.

En Spreuken 9, vers 4 Wie onverstandig is, kere zich hierheen; tot de verstandeloze zegt zij,
En vers 9 en 10 Geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen. De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach, JHWH”, heb mijn engel gezonden. Tot zover.
En Spreuken 8, vers 8 tot en met 12 Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door overleggingen.
En vers 14 Mijner zijn raad en overleg, ik ben het inzicht; mijner is de kracht.
En vers 16 tot 22 Door mij heersen de vorsten en de edelen, al de rechters der aarde. Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht, om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven; hun schatkamers zal ik vullen. De HERE heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af.
En vers 32 Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren.
En Spreuken 12, vers 28 Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode.
En Spreuken 14, vers 16 De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig.
En vers 22 Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.

Voorwaar, mijn naam is Milleo, en ben een bode engel Gods.

Psalm 34, vers 12 Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des HEREN leren.
En vers 15 Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
En Psalm 37, vers 5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.
En vers 16 en 17 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de HERE schraagt de rechtvaardigen.
En Psalm 46, vers 2 en 3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
En Psalm 48, vers 2 Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg.
En Psalm 49, vers 17 Vrees niet, als iemand rijk wordt, als de heerlijkheid van zijn huis toeneemt.
En Psalm 50, vers 8 Niet om uw offers berisp Ik u; uw brandoffers toch zijn bestendig voor Mij.
En vers 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.
En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com