DutchVideo 2018

Wij dragen ons kind aan U op

U, God, liet mij ter wereld komen. U gaf mij rust aan de borst van mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan U opgedragen; al sinds die tijd bent u mijn God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 12 juni 2018 overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Elke baby is een kostbaar geschenk, een geschenk uit de Hemel.
Het is een zegen van God. Er staat in de Bijbel een mooi lied, dat een herdersjongen zong: “God, het is een wonder, zoals ik gemaakt ben. Alles wat U maakt is een wonder. Dat weet ik heel goed. U hebt me al gezien, toen ik in het geheim gemaakt werd. Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag U mij al. Nog voordat ik werd geboren, wist U alles al over mij”.

Een baby is een zegen.
En die krijg je van God, om ervoor te zorgen en om het kind op te laten groeien in een warm gezin, een warm nest, omringd door onvoorwaardelijke liefde en bescherming. Voorwaar, God geeft ons het leven, maar dat leven is niet ons bezit. Alles wat we van Hem hebben gekregen, komt pas echt tot zijn doel, als we het aan Hem teruggeven.

Zo is het opdragen van een baby een symbolisch teruggeven van ons kindje aan God.
Het zegenen van een pasgeboren kindje noemen we ‘opdragen’. U, God, liet mij ter wereld komen. U gaf mij rust aan de borst van mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan U opgedragen; al sinds die tijd bent U mijn God.

Psalm 127, vers 3 tot en met 4  Zie, zonen “en dochteren” zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen “en dochteren” der jeugd.

Spreuken 22, vers 6  Oefen de knaap, “de jongen of het meisje”, volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij “of zij” oud geworden is, zal hij “of zij” daarvan niet afwijken.

En Jesaja 44, vers 24  Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de Here, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht.

Jeremia 1, vers 5  Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een Profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

Efeziërs 6, vers 4  En gij, vaders, “ouders”, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

En Psalm 139, vers 15 en 16  Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

Zegenen is iets anders dan bidden en danken.
Iemand vraagt niet iets aan God, maar geeft iets door van God! Denk hierbij aan een Profeet of Profetes van God, die namens God een zegen over iemands leven uitspreekt, zoals een baby. Zo verzekert God hen ervan, dat Hij ervoor zal zorgen. En de ouders spreken hun gebed uit en hun verlangen naar God, om het kind in Zijn wijsheid en liefde op te voeden. Het kind wordt aan God toevertrouwd. Het gaat hoe dan ook goedkomen!

Mattheüs 19, vers 13 tot en met 15  Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

Voorwaar, kinderen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ja, dat zijn wij!
Want in Zijn Koninkrijk zijn wij erbij. Ik hou van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij is mijn Heer. En zo werd er een zegen geboren en een zegen gegeven!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com