DutchVideo 2022

Wie zou zich tegen Hem kunnen verzetten en ongedeerd blijven?

Hebt gij toegeluisterd naar de raad Gods en de wijsheid u aangetrokken? Job 15, vers 8

Gepubliceerd op 27 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jahua, en ben een bode engel Gods.

Job 4, vers 2 Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen inhouden?
En vers 4 Uw woorden hebben de struikelende opgericht, en knikkende knieën hebt gij gestevigd.
En Job 8, vers 20 tot en met 22 Zie, God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Eens zal Hij uw mond vervullen met gelach en uw lippen met gejuich; uw haters zullen met schaamte overdekt worden, en de tent der goddelozen zal niet meer zijn.

En Job 9, vers 4 Wie zou, hoe wijs van hart en sterk van kracht, zich tegen Hem kunnen verzetten en ongedeerd blijven?
En vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de (aller)sterkste, – dan is Hij het…tot zover.
En Job 10, vers 12 Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.
En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?
En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.
En vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
En Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de wijsheid aan u getrokken?
En vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, dat in zachtheid tot u kwam?
En vers 13 Dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan?
En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
En Job 20, vers 5 tot en met 7 Voorzeker, het gejubel der goddelozen duurt kort, en de vreugde der godvergetenen slechts een ogenblik. Al verheft zich zijn trots hemelhoog, en raakt zijn hoofd aan de wolken, hij “evenzo” gaat als zijn drek voor altijd te gronde…tot zover.
En vers 16 Addergif zal hij “of zij” inzuigen, een slangetong zal “zijn werken doen en” hem “of haar” doden.
En Job 21, vers 6 Als ik eraan denk, sta ik verschrikt, en grijpt siddering mij aan.
En vers 17 Hoe dikwijls wordt de lamp der goddelozen uitgeblust, en komt hun verderf over hen…tot zover.

Voorwaar, Gods woorden zijn ‘Ja’ en ‘Amen!’.

Job 22, vers 13 Maar gij denkt: Wat weet God? Kan Hij richten door de donkerheid heen?
En vers 29 Wanneer men “u” vernedert, zegt gij: “Here” omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij.

En Mattheüs 24, vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden.
En Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.
En vers 20 tot en met 23 En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 15 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Tot slot,

1 Korintiërs 15, vers 57 en 58 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. Amen!

En Efeziërs 6, vers 10, 16 en 17 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Weet dit,

Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com