DutchVideo 2021

Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?

De grootste kracht en overwinning en bescherming is alléén te ontvangen om u altijd te laten leiden door de Geest Gods die zich niet laat beïnvloeden door de wereld of vaccinatie. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen en dochters Gods.

Gepubliceerd op 13 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Ramachan, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Romeinen 8, vers 14 tot en met 17 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen “en dochters” Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap “en dochterschap”, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen “Gods”, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”. Tot zover.

En Romeinen 8, vers 18 tot en met 20 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen “en dochters” Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft.
En vers 25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
En vers 27 en 28 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
En vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
En vers 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt.
En vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
En vers 37 tot en met 39 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar, als niets u kan scheiden, dan heeft u niets te vrezen.
De grootste kracht en overwinning en bescherming is alléén te ontvangen om u altijd te laten leiden door de Geest Gods, die zich niet laat beïnvloeden door de wereld of vaccinatie.

Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.
En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.
En vers 6 Luistert toch naar mijn terechtwijzing en slaat acht op de verwijten mijner lippen.
En vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.

En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.

Hieraan zijn de zonen en dochters Gods te herkennen.

Psalm 37, vers 28 Want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
En vers 31 De wet van zijn God is in zijn “of haar” hart, zijn “of haar” schreden wankelen niet.

Voorwaar, vertrouw op de Geest Gods en onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Wandel in geloofs vertouwen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com