DutchVideo 2022

Wie wijs is slaat acht op de gunstbewijzen des Heren

Voorwaar, elke keer raakte de boodschap u, en het gevoel dat gij daarbij had en door u heenging, kunt gij moeilijk uitdrukken in woorden.

Gepubliceerd op 10 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij luistert al een tijdje naar de boodschappen Gods en bent geestelijk aan het ontwaken door het lezen en luisteren.
Voorwaar, elke keer raakte het u, en het gevoel dat gij daarbij had en wat door u heenging, kunt gij moeilijk uitdrukken in woorden. Een ding weet gij, deze boodschappen zijn heel bezonder en komen van God.

Voorwaar, mijn naam is Mirasadai, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.
En Psalm 20, vers 7 Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.
En Psalm 29, vers 4 De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
En Psalm 63, vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.

En Psalm 67, vers 2 God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten.
En Psalm 68, vers 4 Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij juichen voor Gods aangezicht en zijn blijde met vreugdebetoon.
En vers 20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
En Psalm 85, vers 10 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont.

En Psalm 92, vers 5 tot en met 7 Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.

En Psalm 107, vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
En Psalm 115, vers 13 Hij zal zegenen wie de Here vrezen, kleinen zowel als groten.

En Psalm 130, vers 3 tot en met 5 Als Gij, Here, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
En Psalm 132, vers 7 Laten wij zijn woning binnengaan, laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank.

En Spreuken 23, vers 12 Richt uw hart op de vermaning en uw oor op woorden van verstand.
En Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

En 1 Johannes 4, vers 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
En 1 Johannes 5, vers 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
En vers 20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Voorwaar, geef de Here, alle luister en glorie en eer en dank en aanbidding. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com