Donatie/TiendenDutchVideo 2013

Wie offert, eert Mij: Yeshua, Jezus Christus!

23-05-2013  WIE OFFERT, EERT MIJ! ZEGT YESHUA, JEZUS CHRISTUS! HIJ ZAL TOT U ZEGGEN: IK BEN UW SCHAT, IK KEN U, GIJ HEBT NAAR MIJN STEM GEHOORD! DE ALLERHOOGSTE HEEFT DE BLIJMOEDIGE GEVER LIEF!

Gepubliceerd op 23 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Mattheüs 6 Zoek eerst het Koninkrijk Gods

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 mei 2013 bracht de engel des Heren in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deze boodschap Gods over en een andere, die mijn man al voor heeft gelezen.

Ik wil even toelichten voor de mensen, die voor de eerste keer naar ons kijken…

Vanaf het begin van 2012 begon de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, engelen Gods te sturen naar Benjamin Cousijnsen. Benjamin Cousijnsen wordt door de Here God, de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, Zijn eenvoudige, geliefde eindtijdprofeet genoemd.

Elke boodschap wordt opgeschreven, woord voor woord, in het bijzijn van de engel des Heren, die het overgeeft aan Benjamin Cousijnsen. Ook ontvangt Benjamin Cousijnsen visioenen en dromen, en is waarlijk Gods eindtijdprofeet.

Ik benadruk het en ik zeg tegen u: Onderzoek alle boodschappen, omdat ik weet dat ze waar zijn, en dat we inderdaad in de eindtijd leven.

Veel mensen, die lachen of spotten, net als in de tijd van de oude Profeten. Maar ze zullen zich, zoals de Here God zegt, inderdaad op de borst slaan, op het moment dat wij verdwenen zijn in de Opname, ‘de Rapture’. Of u het gelooft of niet, ik kan alleen maar zeggen: Wees niet eigenwijs, stel uw hart open! En als u Christen bent, bent u dit eigenlijk verplicht aan uzelf en aan uw familie. Ik ga nu beginnen met de boodschap.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

Voorwaar, voorwaar, ik ben de bode engel Donder. Hoor!

Lees voor: Jakobus 5, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: ‘Het gevaar van de rijkdom’- Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

De bode engel Gods sprak verder,

3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Deuteronomium 30, vers 15 tot en met 18  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Isabel en u, Josie, en ook u, Bettina: gij zijt een voorbeeld!

Hoor, o Gods geliefde, neig uw oor, want de Here, de Allerhoogste, heeft de blijmoedige gever lief! Voorwaar, wie offert, eert Mij. Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Spreuken 15, vers 6  In het huis van de rechtvaardige is een grote schat, maar het gewin van de goddeloze brengt vernieling.

Voorwaar, u daar, wie Gods geliefde Profeet zegent, zal het loon van een Profeet ontvangen; het zal hem goed gaan.P

Voorwaar,

Lees voor: Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21, en Lukas 12, vers 15 en vers 30 tot en met 32

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: ‘De ware schat’ – Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Lukas 12, vers 15  Hier staat geschreven: Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.

En vers 30 tot en met 32  Hier staat geschreven: Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, daar achter de sterren zal de Allerhoogste uitzien naar de rechtvaardigen.

Hij zal tot u zeggen: Ik ben uw Schat, Ik ken u, gij hebt naar Mijn stem gehoord. Gij zal voorzeker niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

Voorwaar, de Here heeft u allen lief, ook u daar.

Wie uit God is, begrijpt Zijn woorden.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com