DutchVideo 2019

Wie is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor u?

Een belangrijke vraag aan u, die luistert! Boodschap Gods over zelfverloochening en het nakomen van uw beloften. Share Gods boodschappen van de Evangelicalendtimemachine.com. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Mattheüs 16, vers 15 tot en met 17  Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

Voorwaar, nu de belangrijke vraag aan u, die luistert naar deze boodschap:
Wie is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor u?

Mattheüs 16, vers 14  En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der Profeten.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!
Heb eerbied en ontzag voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God. Ook u die luistert, zijt zalig, wanneer niet uw vlees en bloed het geopenbaard heeft, maar God!

Mattheüs 16, vers 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
En vers 26 en 27  Want wat zou het een mens baten, als hij “of zij” de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn “of haar” ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn “of haar” leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn “of haar” daden.

Voorwaar, als u zich ook overgegeven hebt aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
de Koning der koningen, en Hem aangenomen hebt, dan verloochent u zich ook en neemt u uw kruis op en volgt Hem!

Mattheüs 16, vers 25  Want ieder, die zijn “of haar” leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn “of haar” leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Zeg: “Amen!” 

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40  En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.
En Mattheüs 26, vers 33 tot en met 35  Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen.

Voorwaar, velen hebben de Here verloochend, hoewel ze Hem kenden.
Hoe vaak heeft de haan gekraaid voor u, denkt u, vanwege uw beloften aan God? Kadosh, Heilig is God, de Almachtige! Doe geen beloften aan God, waar u zich niet aan houdt! Stel het niet te lang uit, want zo is God ook niet. Zijn beloften zijn Ja en Amen! Zie naar Hem op en weet: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is u steeds nabij en heeft u Zijn zegen beloofd.

Johannes 20, vers 21 tot en met  23  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, share Gods boodschappen van de Evangelicalendtimemachine.com!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com