DutchVideo 2022

Wie is er nu werkelijk blind of doof?

Voorwaar, welke handicap gij ook hebt, u zijt altijd hartelijk welkom in de Evangelicalendtimemachine.com!

Gepubliceerd op 18 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren om te horen!
Indien gij doof zijt, richt dan uw ogen op de boodschappen Gods. Voorwaar, en zelfs wanneer gij slecht ziet of blind zijt dan hoeft dat echter niet te betekenen en dat u dan buiten gesloten zult worden.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Zelfs voor u er is nog hoop!

Marcus 9, vers 23 en 24 vanaf: Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!
En vers 25 en 26 En toen “Yeshua,” Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de “ongehoorzame,” onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit onder geschreeuw en hevige struiptrekkingen…tot zover.
En vers 28 en 29 En toen Hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen Hem, terwijl zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed.

Voorwaar, toch zijn er ook wel doven die beter geestelijk horen dan iemand met werkende oren.
En zo zijn er ook wel blinden die beter geestelijk kunnen zien dan iemand die fysiek kan zien! En zo zijn er ook velen van hen die doof of blind zijn met een veel betere wandel en die een relatie met de Here hebben dan iemand die wel kan horen en zien. En zo zijn er ook onder de doven en blinden, onder andere, die een wederom geboren Christen zijn!

Voorwaar, mijn naam is Blesia, een bode engel Gods.

Galaten 3, vers 26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
En Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En Galaten 6, vers 2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
En vers 5 Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En vers 10 en 11 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten. Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf!
En vers 17 Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam.
En Efeziërs 1, vers 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.
En vers 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte.

En tot slot,

Galaten 6, vers 18 De genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders “en zusters”! Amen.

Voorwaar, welke handicap gij ook hebt, u zijt ook van harte welkom in de Evangelicalendtimemachine.com!
De Heer wil ook u zegenen.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com