DutchVideo 2022

Wie is er klaar voor die dag?

De bode engel Gods bracht deze boodschap met een beeldspraak.

Gepubliceerd op 26 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazareeër, de Levende en Almachtige Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Mirana, en ben een bode engel Gods.

Hebreeën 6, vers 10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.
En Efeziërs 5, vers 2 En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Voorwaar,

1 Korintiërs 13, vers 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen.
En Hebreeën 6, vers 15 En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen.

Amos 3, vers 6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?
En Amos 8, vers 9 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten.
En Mattheüs 27, vers 45 en 46 En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende” met luider stem…stop, tot zover.

Voorwaar, laat de Heilige Geest u overtuigen door deze openbarende boodschap heen.

Mattheüs 28, vers 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
En vers 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
En Mattheüs 20, vers 8 Zie dit geestelijk en profetisch. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter: Roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten.
En Mattheüs 24, vers 12 en vers 10 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.

Voorwaar, behalve dat niet alleen de liefde van de meesten zal verkillen,
zullen ook het ongeduld en de ongerechtigheid toenemen, evenals de hoogmoedigheid, de trotsheid en de kwaadsprekerijen. De mens zal zich niet bekeren, waardoor de mens de Opname aan de neus voorbij zal zien gaan en zal worden opgeschrikt en zich op de borst zal slaan.

2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen.
En vers 10 en 11 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht.
En 1 Johannes 1, vers 7 tot en met 10 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
En 1 Johannes 2, vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Voorwaar, ik spreek in beeldspraak.
Iemand had de naam, Ready. Hoe mooi het ook klinkt telkens hoorde men, “Ready, be ready”. Maar hoewel hij ook christen is, geestelijk klaar dacht te zijn, is hij niet klaar voor de Opname. Wat voor zin heeft het als men niet klaar is voor de Heer, maar tegen anderen durft te beweren christen te zijn?

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

De vraag is, wie is Rapture ready?
Ready was ready voor alles, behalve voor de Heer.
Dag, Ready!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com