DutchVideo 2018

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!

Wees betrouwbaar en getrouw tegenover uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die weet wat u toekomt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2018 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Lukas 15, vers 10 en 11  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert. En Hij zeide: Iemand had twee zonen.

Voorwaar, wees eens eerlijk, bent u getrouw in het kleine?
Als u getrouw bent, zal Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u ook het grote toevertrouwen!

Lukas 15, vers 13  En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.

Voorwaar, wat hoog is voor de wereld vergaat voor hun ogen.
Maar wat van God komt, zal nimmer teleurstellen en vergaan.

Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Voorwaar, wees blij in de Heer! 

Johannes 5, vers 28 tot en met 30  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, mijn naam is Sermic, een bode engel Gods. 

Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar, ‘bid en u zal gegeven worden’ is Gods belofte.
Maar Hij zal u als werkers der wetteloosheid niet kunnen zegenen. Wees betrouwbaar en getrouw tegenover uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die weet wat u toekomt! Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.

Psalm 121, vers 8  De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com