DutchVideo 2020

Wie het aanneemt zal voor eeuwig verloren gaan!

Waarschuwende boodschap Gods: Hoe mooie dat de mens praat erover, en hoe mooie en onschuldig het er ook uitziet, de RFID chip en de vaccinatie, moet men niet aannemen omdat het slecht voor u is.

Gepubliceerd op 11 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, heilige is de Here!

Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.
En Spreuken 11, vers 30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.
En Spreuken 12, vers 12 en 13 De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid.
En Spreuken 6, vers 12 Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat.
En vers 16 tot en met 19 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.
En vers 22 tot en met 25 Als gij op weg zijt, moge het u leiden; als gij u nederlegt, moge het over u waken, als gij wakker wordt, moge het u toespreken. Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven, om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der onbekende. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers.

Voorwaar, zelfs zet de overheid vrouwen in die goed met de mond kunnen en de vaccinatie weigeraars om op andere gedachten te brengen.
Voorwaar, daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn. Zoals de almachtige God u reeds openbaarde, wordt alles ingezet door satan, vanwege dat hij wil dat hij wil dat men verloren gaat en het getal 666 accepteert. Wat het extra moeilijk maakt is dat men de RFID chip bijna onzichtbaar maakt.

Voorwaar, de overheid zal de media gebruiken om te promoten hoe geweldig de vaccinatie is.
Voorwaar, hoe mooie men ook praat en hoe mooie en onschuldig het er ook uitziet, het getal van het beest aannemen staat bijbels en het staat vast dat men verloren gaat als men het aanneemt! Voorwaar, ook zal men de vaccinatie weigeraars verraden, wie nog niet voorzien is. Voorwaar, ook zijn er vaccinaties die niet voorzien zijn van een RFID chip, maar wel voorzien zijn met wat grote gevolgen heeft voor de bevolking.

Voorwaar, het is beter dat niet te accepteren wat slecht voor u is, maar neem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aan dan word u gered!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com