DutchVideo 2016

Wie heeft er vandaag al gezondigd?

Boodschap Gods: Wie heeft er vandaag al gezondigd? Hoe zou u reageren als God u deze vraag stelt? De zonde klopt graag aan uw deur om binnen te komen. God heeft voor u gekozen en ziet het wel zitten met u, vriend van God!

Gepubliceerd op 21 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sin knocking at your door

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 21 maart 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Reflexon en ben een bode engel Gods.

En ik wil u uitdagen met de woorden van uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, JHWH.
Voorwaar, als ik u nu zou vragen: Wie heeft er vandaag al gezondigd? Ik denk dat dit een schok zou zijn, als ik u deze vraag zou stellen. Wie zou zijn hand dan opsteken? Zou u dat doen?

Voorwaar, sommigen denken en zeggen zelfs:
“Ach, we zijn toch maar zondaars”, en anderen zeggen: “Ik een zondaar? Nee hoor!” en de andere denkt weer: ‘Ik ben perfect’. Voorwaar, en in welke categorie zit u, denkt u?

Er zijn zo vele kinderen van God.
Maar werkelijk zonen en dochters van God zijn er weinig, als God de zonen en dochters zou toelichten! Voorwaar,

Johannes 17, vers 1 tot en met 6  Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard.

Voorwaar, de zonde klopt graag aan, aan uw deur, om binnen te komen!
Voorwaar, als u zegt: “Ik ben perfect”, dan liegt u. Ieder mens heeft weleens gezondigd. Iedereen doet weleens iets, waar men spijt van heeft achteraf.

1 Johannes 1, vers 3  Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

Voorwaar, als gij wederom geboren zijt, is er geen aanklacht meer.
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u uitgekozen, om in Zijn Kadosh, Heilige Geest te wandelen. Hij heeft uw zonden gedragen, al uw overtredingen! En uw klederen des hemels zijn voor de rechtvaardigen, voor Zijn heiligen. Wees kadosh, heilig! Streef naar het volmaakte Gods. God heeft voor u gekozen, en ziet het wel zitten met u. Voorwaar, laat de duivel met zijn leugens u niet overhalen, dat gij niets waard bent, en dat gij de hemel nooit zult halen. Daar moet gij niet naar luisteren. Maar luister naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u vrijgekocht heeft van de leugenaar, en die u een bestemming geeft, die u wil vormen als een echte overwinnaar. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Gij zijt meer dan overwinnaar! Gij zijt geen slaven, maar vrijgekochten. Ik noem u vrienden.

Voorwaar, gehoorzaam, en wees trouw en zondig niet meer! 

Romeinen 6, vers 6 tot en met 8  Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven.

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com