DutchVideo 2021

Wie heeft de mens een mond gegeven? Ben Ik het niet, de Here? 

Nu dan, ga heen en wees niet lui om uw mond te gebruiken. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet.

Gepubliceerd op 6 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Een bode engel Gods bracht de volgende boodschap Gods namens de Here Here, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Kesmaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der Koningen,
Ik ben zowel de enige Levende God van Abraham, als de enige Levende God van Izaäk en Jakob, en Mijn Naam is Ik ben!

Exodus 3, vers 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.
En Exodus 4, verse 11 tot en met 13 Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de Here? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet. Maar hij zeide: Och Here, zend toch iemand anders.

Voorwaar, wees niet lui om uw mond te gebruiken.

Openbaring 3, vers 1 tot en met 3 lees vanaf: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.
En Exodus 15, vers 3 De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.

Voorwaar, Ik ben de Here, El Elohim, Adonai, JHWH, uw God.
Wees heilig want Ik ben heilig, en wees niet lauw van Geest want Ik ben vurig van Geest, daarom wees vurig!

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.
En Leviticus 26, vers 18 En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.
En Numeri 30, vers 9 Wat de geloften van een weduwe of van een verstoten vrouw betreft, elke verplichting die zij op zich genomen heeft, zal voor haar van kracht zijn.
En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Voorwaar, wees krachtig in de Heer!

2 Samuël 1, vers 25 Hoe zijn de helden gevallen te midden van de strijd! Jonatan ligt verslagen op uw hoogten.
En vers 27 Hoe zijn de helden gevallen, de krijgswapenen verloren gegaan!
En 2 Samuël 22, vers 31 en 32 Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?
En vers 36 en 37 Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
door mij te verhoren hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
En vers 46 en 47 Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten. De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils,
En Job 22, vers 22 en 23 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw hart. Wanneer gij u tot de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden. Tot zover.
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?

En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost;
En 2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, bent u ook zo dankbaar voor de boodschappen Gods?
Doe daar wat méé en wees heilig.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com