DutchVideo 2020

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in!

Vergeef je naaste het onrecht dat hij of zij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven. Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen? Vergeet niet dat u ook een zondaar bent!

Gepubliceerd op 5 Nobvember 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren, want zo is gesproken tot u, en zo staat geschreven.

Sirach 27, vers 25 tot en met 30 Wie een steen omhoog gooit hem op zijn “of haar” hoofd, een verraderlijke slag slaat diepe wonden. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, wie een valstrik zet wordt er zelf in gevangen. Als iemand kwaad doet treft het hem “of haar” zelf, en hij “of zij” begrijpt niet eens waarom. Een hoogmoedig mens spot en hoont, maar wraak loert op hem “of haar” als een leeuw. Wie vreugde vindt in de ondergang van vrome mensen, raakt in een valstrik, pijn verteert hem “of haar” voor hij “of zij” sterft. Ook wrok en woede zijn afschuwelijk, een zondig mens geeft eraan toe.

Voorwaar, onderzoekt u grondig en vergeld geen kwaad met kwaad.

Sirach 28, vers 2 tot en met 5 Vergeef je naaste het onrecht dat hij “of zij” deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven. Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen? Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn “of haar” eigen zonden bidden? Je bent maar een mens: als je in je woede volhardt, wie zal dan je zonden vergeven?

Voorwaar, wie het onrecht van een ander dat al in de zee van liefde en genade geworpen is, en vergeven vergeld zal, wie dan ook, haar of zijn eigen kuil graven en geen verzoening of erbarmen ontvangen.

Wijsheid 17, vers 3 tot en met 6 Zij hadden gedacht dat ze met hun verborgen zonden onopgemerkt zouden blijven onder de donkere sluier van de vergetelheid, maar nu waren ze in verwarring, hevig ontsteld en gekweld door angstvisionen. Zelfs de plaatsen waar ze zich schuilhielden boden geen bescherming tegen de angst: rondom hen klonken schrikwekkende geluiden en verschenen sombere geesten met dreigende blikken. Geen vuur was krachtig genoeg om hun licht te geven, en ook de sterren slaagden er met hun schittering niet in die verschrikkelijke nacht te verlichten. Er verscheen hun alleen een angstaanjagende vlammenzee die vanzelf ontstond, maar nadat het verschijnsel voorbij was, leek in hun angst alles wat ze gezien hadden nog veel erger.

En Jesaja 1, vers 5 Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid.
En vers 15 en 16 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

Voorwaar, wie kwaad doet en anderen mee trekt in het kwaad vergelden zal 100% in de Poel des Vuurs geworpen worden, dat brandt van vuur en zwavel!
En het zwaard zal uit de mond van de Here komen en u doorsteken en pijnigen.

Openbaring 20, vers 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.

Voorwaar, niet iedereen die meent christen te zijn zal behouden worden!
Aan de vrucht, het hart en wandel herkend men of deze uit God zijn! Kwaad met kwaad vergelden is van de satan, en niemand heeft het recht om te vergelden of wat dan ook, dan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Wie denkt u wie u bent?
Speel niet voor God of u zal branden en lijden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Kies heden, hemel of hel!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com