DutchVideo 2013

Wie een ander vervloekt, wordt door God vervloekt!

BOODSCHAP GODS: WIE EEN PROFEET ZEGENT, JOU BENJAMIN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, WORDE GEZEGEND, EN WIE JOU VERVLOEKT ZIJ VERVLOEKT, EN WIE KWAADSPREEKT OVER JOU, ZAL NIET GODS KONINKRIJK BINNENGAAN!

Gepubliceerd op 3 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

graan in de vorm van een hart

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 3 oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Bareasa en ik ben een bode engel Gods.

Als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liefhebt, moet gij ook Zijn geboden in acht nemen, en gij zal geliefd worden.

Johannes 12, vers 24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

Jesaja 49, vers 4  Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de HERE en mijn vergelding is bij mijn God.

Jakobus 4, vers 6 en 7  Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Voorwaar, hoor! 

Psalm 75, vers 5 en 6  Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den hoge en spreekt niet met trotse hals.

Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40  Hij zeide tot hem, “maar het is ook voor haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Voorwaar, wie een Profeet zegent, jou Benjamin, worde gezegend.

En wie jou vervloekt, zij vervloekt. En wie kwaadspreekt over jou, zal niet Gods Koninkrijk binnengaan, omdat roddelaars en kwaadsprekers niet te vinden zijn in de hemel. En daar in de hel zullen de hoogmoedigen en de egoïsten zijn!

Johannes 18, vers 23  Jezus antwoordde hem “maar ook haar”: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was. Maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?

Efeziërs 4, vers 30 en 31  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.

Efeziërs 4, vers 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com