DutchVideo 2022

Wie de Here vrezen, ontbreekt het aan niets!

Laat de ongevaccineerden blijven vertrouwen op het Bloed van het Lam. Hij heeft ze gekenmerkt met Zijn heilige zegel, Zijn eigendom. Omgord u met Gods wapenrusting en bescherm uw tempel in u, voor de vaccinatie.

Gepubliceerd op 12 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Psalm 3, vers 2 tot en met 5 O HERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op; velen zeggen van mij: Hij vindt geen hulp bij God. Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de HERE, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg.
En Psalm 4, vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.
En Psalm 5, vers 4 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
En Hebreeën 10, vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.

En Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
En vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 6maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
En Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.
En Psalm 19, vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.
En Psalm 20, vers 4 Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig.
En Psalm 23, vers 1 De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets.
En vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En Psalm 33, vers 20 en 21 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.
En Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Psalm 36, vers 6 HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken.
En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?

Voorwaar,

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Psalm 46, vers 2 en 3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
En Marcus 13, vers 35 en 36 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!

Voorwaar, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wees Rapture ready.
Laat de ongevaccineerden blijven vertrouwen op het Bloed van het Lam. Hij heeft ze gekenmerkt met Zijn heilige zegel, Zijn eigendom. Omgord u met Gods wapenrusting en bescherm uw tempel in u, voor de vaccinatie. Het aannemen betekent, geen vertrouwen hebben in Hem, en zich overgeven aan het beest, en volledig verloren gaan. Heeft de Here u niet veel meer te bieden?

Zo spreekt de Here:

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Tot slot, wie niet wil horen gaat verloren!
Zie op uzelf hoe u wandelt en handelt. Amen!

Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com