DutchVideo 2022

Wie anderen wil vernietigen, zal het zelf overkomen

Dit is een profetische boodschap Gods: God zal Profeet Benjamin en Theresa, bevrijden van alle kwaadsprekers en roddelaars.

Gepubliceerd op 11 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kedisha, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig!

Daniël 6, vers 11 vanaf: Nu had hij, “Daniel”, in zijn boven vertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God…tot zover.
En vers 12 vanaf: En “zij” vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God.
En vers 17 Daarop gaf de koning “het” bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil…tot zover.
En vers 18 En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël.

Voorwaar, hoevelen hebben niet dezelfde ervaring meegemaakt, dat men in een leeuwenkuil zat?
Nu, hoewel Daniël zoveel bad en smeekte en vastte, toch kwam hij terecht in de leeuwenkuil. Men bespotte hem totdat zij daarin zelf terecht kwamen en verscheurd werden.

En Daniel 6, vers 19 tot en met 21 Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastend door; en hij liet niets tot afleiding voor zich brengen, en zijn slaap vlood van hem. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar de leeuwenkuil, en toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem; de koning nam het woord en zeide tot Daniël: Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden?

Voorwaar, het was even een stilte totdat de koning de stem van Daniël hoorde.

En Daniël 6, vers 23 Mijn “Almachtige en Levende” God heeft zijn engel gezonden en de muil der “hongerige” leeuwen toegesloten, “en zelfs heb ik hen kunnen aaien” en zij hebben mij geen kwaad gedaan…Tot zover.
En vers 24 Toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf bevel, dat men Daniël uit de kuil zou optrekken; Daniël werd uit de kuil opgetrokken, en generlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd.

Zegt, Halleluja! Groot is de Here God!
Daniël had dus geen letsel en pijn opgelopen, ook die over hem roddelden en kwaadspraken deden hem niets. Daniël vertrouwde op God.

En Daniel 5, vers 25 En de koning gaf bevel, en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun “kwaadsprekende” vrouwen, en zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester; zelfs al hun beenderen vermorzelden zij.

Voorwaar, wie een leeuwenkuil graaft voor een ander komt er zelf in terecht.
Dit is profetisch en dit zal ook hen dus gaan overkomen en erger nog, die zich schuldig maken.

En Daniël 6, vers 28 Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde, Hij, die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd.

Zo zal het ook geschieden dat Profeet Benjamin en Theresa van hun bevrijd zullen worden.
En tot slot,

Mattheüs 23, vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

En Mattheüs 24, vers 42 tot en met 44 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com