DutchVideo 2021

Wie aldoor roddelt en kwaad spreekt over anderen, is ongeschikt voor de Hemel

Voorwaar, vermijd hen, die als een listige slang verleiden en onenigheden en roddel, onder andere, willen veroorzaken, mijd hen. Want zulke lieden dienen niet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, maar hun eigen buik en misleiden door schoon klinkende en vrome taal, de harten der argelozen.

Gepubliceerd op 30 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Fenajach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, houd in het oog, wat gij hebt ontvangen, houd het vast in uw hart en houd de boodschappen Gods, die zijn overgebracht in uw gedachten, die vanuit de troon van God komen.
Voorwaar, vermijd hen, die als een listige slang verleiden en onenigheden en roddel, onder andere, willen veroorzaken, mijd hen. Want zulke lieden dienen niet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, maar hun eigen buik en misleiden door schoon klinkende en vrome taal, de harten der argelozen. Voorwaar,

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, word niet gelijkvormig aan de listige ongehoorzame slang, maar geestelijk hervormd door de vernieuwing van uw denken.

Spreuken 4, vers 14 en 15 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

En Spreuken 6, vers 12 Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat.
En vers 14 In wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt.

Voorwaar, de Here haat de listige slang met de hoogmoedige ogen, en valse giftige tong.

Spreuken 8, vers 13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
En Spreuken 15, vers 14 Het hart van de verstandige zoekt kennis, maar de mond der zotten houdt zich met dwaasheid bezig.
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten.
En Spreuken 24, vers 8 en 9 Wie aldoor bedenkt kwaad te doen, die noemt men een aartsschelm. Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens een gruwel.

En wie aldoor roddelt en kwaad spreekt over anderen, is voor God een gruwel en ongeschikt om de Hemel binnen te gaan.

Spreuken 16, vers 5 Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft.
En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
En 1 Johannes 2, vers 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
En vers 18 tot en met 21 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is.

Voorwaar, wees geen antichristen maar echt.

2 Petrus 3, vers 10 tot met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Amen!

Tot slot,

2 Korintiërs 11, vers 13 tot en met 15 Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen. Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com