DutchVideo 2018

Wetenschappers luiden de noodklok vanwege de snelle klimaatveranderingen!

Benjamin Cousijnsen, zei de bode engel Gods, Gods verbond met u staat vast! Verder deelt de Here God vele verzen uit het boek Openbaring over hetgeen weldra geschieden moet, en geeft Profeet Benjamin de openbaringen door, wat wetenschappers wereldwijd verzwijgen, om de mensen niet te verontrusten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! De volgende boodschap is woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, JHWH, op 4 juli 2018, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Vele onderzoekers luiden reeds de noodklok, vanwege de snelle klimaatveranderingen, zoals de wetenschappers aan de Arizona State University in de Verenigde Staten!
Zij vrezen en zien uit naar wat Profeet Benjamin Cousijnsen reeds voorzegd had in 2012, in de boodschap, getiteld: ‘Profetie: Een blik in de nabije toekomst!’

Openbaring 16, vers 2 tot en met 5  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld.
En vers 8 tot en met 11  En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
Vers 18 tot en met 21  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, een Amerikaans team heeft ontdekt, dat de zuurstof in de oceanen heel erg laag is, wat zal duiden op een enorme ramp.
Ook durven wetenschappers wereldwijd de mensheid nog niet te verontrusten met de informatie, dat er grote veranderingen waargenomen zijn, zowel aan de Maan als de Zon en de sterren!

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods verbond staat met u vast. 

Genesis 12, vers 3  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
Genesis 19, vers 25  En Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.

Voorwaar, 

Leviticus 26, vers 18 tot en met 21  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden.

Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com