DutchVideo 2013

Wereldwijde sinkholes geen natuurverschijnsel!

PROFETISCH WOORD, DOORGEGEVEN DOOR DE ALMACHTIGE GOD, VIA ZIJN BODE ENGEL AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: WERELDWIJD ZAL, DAN HIER DAN DAAR, DE GROND ONDER DE VOETEN VAN VELEN LETTERLIJK INZAKKEN!

Gepubliceerd op 29 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

sinkholes wereldwijd

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 oktober 2013 bracht de bode engel van de almachtige God deze profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Zolmo en ben een bode engel Gods. Hoor aandachtig!

Numeri 16, vers 28  Daarop zeide Mozes: Hieraan zult gij weten, dat de HERE mij gezonden heeft om al deze daden te doen, en dat het niet mijn bedenksel is.

Voorwaar, deze boodschap is profetisch!

Wereldwijd zal voor velen letterlijk, dan hier dan daar, de grond onder hun voeten inzakken. Voorwaar, bekeer u van uw afgoden en bedrog en overspel en doodslag, en van al uw wereldse wegen en verdraaiingen, niet Gods woorden!

Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Zo schiep God de mens alleen.

De satan verzet zich en wil dit niet, maar wil juist het tegennatuurlijke, zoals man met man en vrouw met vrouw, en man of vrouw met kind, en zelfs: mens met een dier!

Voorwaar, op welke grond staat gij?

Lees voor: Exodus 3, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.

Voorwaar, dit zijn de tekenen der tijden.

Ga staan en wandel op heilige grond, of u zult letterlijk meemaken en zien, dat straten, huizen, bruggen en vele mensen en auto’s, en alles wat bedenkelijk is, gaat inzakken!

Lees voor: Openbaring 16, vers 9  Hier staat geschreven: En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

En vers 11  En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Numeri 16, vers 30 tot en met 33  Hier staat geschreven: Maar, indien de HERE iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond zal opensperren en hen verzwelgen met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten, dat deze mannen de HERE gesmaad hebben. Nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken, of de grond spleet onder hen, en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle have. Zo daalden zij, met al de hunnen, levend in het dodenrijk; en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen.

Job 28, vers 14  Hier staat geschreven: De waterdiepte zegt: In mij is zij niet, en de zee zegt: Zij is niet bij mij.

Job 34, vers 2  Hier staat geschreven: Hoort, gij wijzen, naar mijn woorden, gij verstandigen, leent mij het oor!

Voorwaar! 

Lees voor: Romeinen 1, vers 26 tot en met 32  Hier staat geschreven: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Romeinen 2, vers 24  Hier staat geschreven: Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob zal Zijn kinderen, die wederom geboren zijn, behoeden en beschermen.

Zij, die op Zijn grond staan en wandelen, op Zijn weg!

Lees voor: Johannes 8, vers 23 tot en met 24  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, Gods eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com