DutchVideo 2014

Wereldwijde overname en hatelijke mensenvernietiging nemen nu snel toe!

BOODSCHAP GODS: PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN ZAG HATELIJKHEID ALOM! DIT IS DE GROTE VERDRUKKING, MAAR HET ERGSTE KOMT NOG!

Gepubliceerd op 24 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Islam zal de wereld domineren - haat, geweld

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 februari 2014 schreef Profeet Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op.

Benjamin, word wakker en volg mij, want ik heb u geroepen namens mijn en uw Rabboeni, onze Meester Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Profeet Benjamin Cousijnsen, neem maar eerst een slokje water. Mijn naam is Rubení en ik ben een bode engel Gods.

In de boodschap van 14 juli 2012 hebt gij ook gesproken tot de wereld, dat er meer dan 50 landen zich schuldig maken aan het doden van Christenen.

En wie staat achter Israël? Wie bidt er nog voor Israël?

Ik verplaats u, sprak de bode engel Gods.

“Naar Israël?” vroeg Benjamin.

Nee, zei de bode engel Gods.

“Oh, dan wordt het vast de hemel”, zei Benjamin.

Nee, sprak de bode engel Gods, naar de hel op aarde.

“Ojee!” zei Benjamin, “ik had iets beters in gedachten… Waar ben ik?” zei Benjamin Cousijnsen plotseling.

Gij zijt in Syrië. Voorwaar, hoor aandachtig naar deze boodschap!

Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

De bode engel Gods sprak,

En gij, die luistert, hoor ook naar de boodschap van 14 juli 2012, met als titel: ‘Er is een zware Christenvervolging!’ of lees het in het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’

Dit boek is vol profetieën, dat ook te koop is.

Voorwaar, als men alles op papier zou uitschrijven en onderzoeken, zou men ontdekken, dat de Verenigde Staten al lange tijd afwist van de praktijken met het chemische zenuwgas Sarin! Benjamin, de Amerikaanse regering greep pas in, toen men aan het licht bracht, dat er reeds velen gedood waren met het zenuwgas.

Voorwaar, denkt gij echt, dat de antichrist om de mensen geeft?

De satan is juist uit op de totale wereldwijde vernietiging van de Christenen, in Libië, Cuba, Nigeria, en in West- en Zuid-Soedan, en ook hier in Syrië. Kijk daar, Profeet Benjamin!

Ik zag een kind van 7 jaar op de grond, dat aan het wegrotten, aan het ontbinden was.

De bode engel Gods zei, Een groep kinderen werd beloond voor deze daad. Ze werd gewurgd, omdat ze Christen was, door de moslims. En kijk daar! Daar ligt een massagraf, dat vol zit met onschuldigen en vooral met Christenen.

Ik verplaats u, sprak de bode engel Gods.

Benjamin riep uit, “Help! Waar ben ik?”

Ik zag plotseling zó veel! Ik bevond mij tussen een mensenmassa. Ik zag vele verwilderde, duistere, boze ogen, agressieve blikken, gezichten vol van haat; ze waren totaal overgenomen. Ik zag, dat men met vier personen een Christenman in elkaar aan het schoppen was. Ik kon dit niet aanzien en keerde mij ervan af.

De bode engel Gods sprak, Benjamin, Obama schrapt vele klachten van de lijst af, en doet verder weinig met de hoge stapels lijsten.

En hij lacht juist, wanneer het gaat om Christenen, zoals in Noord-Soedan, waar men een Christelijk gebied bombardeerde, onder andere het dorp Damardago.

“Is mijn streven niet één religie?” zegt de antichrist, “ik doe hier niets mee”.

Benjamin, de moslims denken met hun liefdeloosheid en Christenhaat, de hemel te zullen beërven. Maar de God van Abraham, Izaäk en Jakob is juist geen God van haat, maar van liefde!

Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En vers 15 en 16  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

Johannes 16, vers 27  Hier staat geschreven: Want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.

Johannes 17, vers 14  Hier staat geschreven: Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.

En vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

1 Johannes 4, vers 10 en 11  Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

En vers 14 tot en met 21  En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

1 Johannes 5, vers 4 tot en met 9  Hier staat geschreven: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik plaats u weer terug, en gij daar, overdenk dit!

Lees voor uit de 3de brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede.

De bode engel Gods sprak: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Beste luisteraars, ik wil aan deze boodschap niets toevoegen, maar ik wil eigenlijk hetgene wat de Here God heel duidelijk maakt in de boodschap, benadrukken, namelijk dat God een God van liefde is.

De God van Abraham, Izaäk en Jakob is werkelijk een God van liefde. Hij houdt van de mensen! Hij houdt zo veel van de mensen, dat Hij zelfs Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus gaf, opdat Hij Zijn leven zou geven in uw plaats, en zou sterven aan het kruis van Golgotha en de dood zou overwinnen. Deze God van liefde wil ook in uw leven, in uw hart komen wonen. Hij wil ook Heer en Meester zijn.

Misschien bent u wel met een heel andere geloofsopvatting opgevoed en is het helemaal nieuw wat u hoort. Ik kan alleen maar zeggen, Mensen – ik of iemand anders – kunnen u niet overtuigen; u kunt alleen uw hart openstellen voor de waarheid, en bidden van: “Heer, wilt u mij overtuigen van uw volle waarheid?”

U kunt ook deze stap zetten en uw hart openen, en Jezus Christus, Gods Zoon, vragen om in uw leven te komen, op dit moment. Vraag in uw eigen woorden, zoals u bent, en zeg:

“Here Jezus, als het waar is, Heer, dat u een God van liefde bent, dat u Gods Zoon bent, die gekomen is, om mij vrij te maken van welke vorm van haatgevoelens ook, Here, als u gekomen bent om mij werkelijk vrij te kopen, om mij te redden van deze hel op aarde, kom dan in mijn leven. Dan nodig ik u vandaag uit. Ik doe de deur van mijn hart open, kom in mijn leven en verander mij, Heer!”

Doe deze stap in geloof!

Geloof is weten, weten dat het waar is, als u de overtuiging hebt vandaag, dat alle woorden van God, die in Gods woord staan en ook via de bode engelen Gods in deze laatste dagen, in deze eindtijd, gesproken zijn door Gods ware eindtijdprofeet. U kunt het ook teruglezen; het is helemaal in lijn met Gods woord. Als u weet, het is waar, wacht dan niet langer! Maar open uw hart, want we leven in een tijd, waarin mensen daadwerkelijk 100% al overgenomen worden. Daarom ziet u op dit moment, wereldwijd, – en ik krijg een brok in mijn keel als ik het zeg – maar daarom ziet u dat mensen overgenomen worden, dat volk tegen volk opstaat, zoals u nu ziet in deze afgelopen week in de Oekraïne. En zo is het wereldwijd aan de gang, dagelijks! Het zijn werkelijk de gevallen engelen, die de mensen al overgenomen hebben, terwijl deze personen in de hel zijn, waardoor de mensen in opstand komen. Want het zijn niet de mensen, wat u voor ogen hebt. Maar het zijn dus werkelijk de gevallen engelen in de mensen, die ervoor zorgen, dat men zich in woede en in haat, in totale blinde woede en totale blinde haat, tegen elkaar keert, dat mensen werkelijk elkaar gaan afmaken. Het zijn deze machten en krachten van de duisternis, en alleen Jezus Christus, de Zoon van God, is Degene, die u kan vullen met Zijn Heilige Geest, die u kan vrijkopen, die u kan beschermen, totaal! tegen deze machten van de duisternis, die nu losgelaten zijn, die nu zijn binnengedrongen op deze aarde.

De Heer is heel radicaal, Hij zegt: of voor of tegen Mij; kies vandaag wie gij dienen wilt!

Laat het niet zover komen, dat u uw ogen opent, en dat u denkt dat u in een slaap bent, in een droom, en dat u werkelijk uw ogen openslaat in de hel. Nu is het nog de genadetijd, maar de Heer weet of u uw hart zal openen in de toekomst: Ja of Nee. Mocht het niet zo zijn, dan kan het dus zijn, dat u een dezer dagen – en ik wil u niet bang maken, maar het is de waarheid, want Gods woord is de waarheid – dat u werkelijk op een plaats wakker zult worden, waar u het zult uitschreeuwen, waar u niet wilt zijn. Laat het niet zover komen. Kies voor het goede, volkomene en volmaakte. Kies voor de volmaakte liefde van God! Het is niet Gods keuze, dat u verloren gaat. Het is juist Gods keuze, dat u behouden wordt. Hij wil u redden, maar Hij heeft u een vrije wil gegeven. Ik kan u alleen maar zeggen van, Doe hier iets mee, het is uw verantwoordelijkheid. Want wij kunnen de boodschappen, zoals de Heer het ons opdraagt, doorgeven… ik ben de stem van Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet in deze laatste dagen, en de werkers van de laatste dagen zijn ook de stem van Benjamin in andere talen – maar alleen God kan u overtuigen. Alleen als u uw hart openstelt en u wilt luisteren, zal God het u laten weten.

Tot nu toe zijn vele, vele profetieën in vervulling gegaan; onderzoek dit.

Sinds begin 2012 zijn reeds vele profetieën, die Benjamin van tevoren had doorgegeven, gedetailleerd uitgekomen. Uw schellen zullen van uw ogen vallen, als u dat ontdekt! Want de Heer die spreekt door middel van Benjamin Cousijnsen. Hij is mijn eenvoudige man, maar de Heer gebruikt hem machtig, juist net als de oude profeten uit het Oude Testament, juist omdat Hij de mensheid nu wil waarschuwen, dat de tijd kort, dat de tijd waarlijk zeer kort is, en dat de Here Jezus Christus elk moment in de Rapture, in de Opname, zal komen. En als u een Christen bent, als u werkelijk gaat geloven en de Heer in uw hart aanneemt, en in de wegen van de Heer gaat wandelen, dan zult u van het ene op het andere moment opgenomen worden en bij de Heer terechtkomen. En er zal grote feestvreugde en liefde zijn, terwijl hier op de aarde – we zitten al in de grote verdrukking – maar dan zal de verdrukking zijn, zoals het nog nooit geweest is op aarde. Werkelijk, het zal nog erger worden dan het nu is, in uw land waar u zich bevindt. En ik smeek u, voor uzelf, voor uw familie, laat het niet zover komen.

De Here zegene u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com