DutchVideo 2018

Wereldwijde bedrijvers van afgoderijen en occulte praktijken, hoor, God gaat u straffen!

Vanwege respectloosheid en zondige wandel, en het niet willen erkennen van de Koning der koningen, gaat God u zwaar straffen. Ook worden er verschillende landen genoemd in deze boodschap. De Leeuw van Juda is meer dan overwinnaar en straft de wereld, vanwege respectloosheid voor God en gebod! Dit is een waarschuwende, mededelende en profetische boodschap van de Here God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan iedereen, wereldwijd, die occulte praktijken beoefent en in zonde wandelt. Bekeert u en wordt wakker daar, voordat het te laat is! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 9 augustus 2018 werd, woord voor woord, deze waarschuwende, profetische boodschap Gods overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Voorwaar, de satan brult, maar de Leeuw van Juda, de Koning der koningen, brult nog harder de overwinning!
Voorwaar, Indonesië, China, Japan, Spanje, Mexico, Duitsland, Nederland, Filipijnen, Rusland, en overige landen, u was reeds gewaarschuwd!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Bekeert u dan van al uw afgoderijen en zondige wandel!

Mattheüs 11, vers 10  Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.

Voorwaar, gij die occulte praktijken beoefent, zoals New Agers, Magiërs, waarzeggers, satanisten, heksen en de overige demonische, occulte praktijken,
dit alles zal zwaar gestraft worden, vanwege het niet willen erkennen van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.
Vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.

Zacharia 10, vers 2  Want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft.

Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Mattheüs 13, vers 49 en 50  Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Voorwaar, bekeert u; word wakker daar!
Want de Leeuw van Juda is meer dan overwinnaar en straft de wereld, vanwege het respectloze gedrag voor God en gebod. Luister naar de boodschappen Gods in de Evangelical EndTime Machine, die doorgegeven zijn aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, zodat u toch nog gered kunt worden en genade kunt ontvangen!

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
Vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”.
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.
Johannes 8, vers 13  De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar.
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com