DutchVideo 2014

Wereldleiders, weest gewaarschuwd!

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP GODS! DE ANTICHRIST WIL DE WERELD ALLES WEL GEVEN, MAAR ECHTER WEL OP ÉÉN VOORWAARDE…

Gepubliceerd op 13 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

antichrist Obama met wereldleiders

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 13 mei 2014 bracht een bode engel Gods deze waarschuwende, openbarende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, vele wereldleiders zijn reeds in hun geest overgenomen, zonder dat men het doorheeft, door de antichrist via zijn handen.

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.

Voorwaar,

Psalm 94, vers 8  Merkt op, gij redelozen onder het volk! En gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden?

Voorwaar, de antichrist heeft zelfs sommigen een contract laten tekenen, omdat de duivel een aanlokkelijk voorstel doet aan hen, de wereldleiders!

Mattheüs 4, vers 8 en 9  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

Voorwaar, wil men het contract niet tekenen?

Dan zal de antichrist hem of haar alle ellende voorspiegelen, die hem of haar te wachten zal staan.

Openbaring 13, vers 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Voorwaar, de antichrist wil de wereldleiders alles wel geven, mits men zijn of haar ziel verkoopt, en hem, de antichrist, aanbidt en zich nederwerpt.

Een handtekening op het contract zetten, is een contract aangaan met de duivel zelf!

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Voorwaar!

Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de Profeet gesproken heeft… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Silesther en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, bekeer u, wereldleiders!

Als gij u verandert – zich bekeert – dan pas is er ook hoop voor de wereld!

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Voorwaar, neem Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aan in uw leven!

Alleen Hij kan u redden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.

Johannes 8, vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com