DutchVideo 2012

Welke zegen hebt u in gedachten?

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: ALLES WAT VAN GOD KOMT, IS IN ZIJN NAAM TOT U GEKOMEN EN IS BELANGRIJK! HET ZEGENEN WORDT DOOR DE HERE BESPROKEN. BENJAMIN, GODS PROFEET, SCHRIJFT ALLES WOORD VOOR WOORD OP!

Published on Aug 24, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

Zegeningen

Volledige weergave:

Shalom! Op de vroege middag op 24 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik zegen u allen in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus, die men ook Jezus Christus noemt. Mijn naam is Emen. Laat dit, wat ik u zeg, vaststaan in uw geheugen.

Deuteronomium 26, vers 15  Zegen uw volk Israël.

Welke zegen hebt u in gedachten? Zegent u wel echt?

Genesis 12, vers 3  Ik zal zegenen, wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Numeri 6, vers 24  De Here zegene u en behoede u.

Hoe kunt u iemand nu zegenen?

Joel 2, vers 14  Wie weet of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een plengoffer voor de Here, uw God.

Een zegen komt echt van God!

Exodus 20, vers 16  Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.

Spreuken 14, vers 21  Wie zijn naaste veracht, zondigt.

Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.

Als u tegen iemand iets hebt, mag u niet een zegen uitspreken.

Want het is een leugen en het wordt omgezet in vloek, omdat u het niet meent. Als u zegent vanuit uw hart en ziel, zal u ook waarlijk medegezegend worden.

Een zegen komt van God en het is geheiligd!

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig.

Als u iemand zegent, of de handen oplegt in de naam van Jezus Christus, mag er geen zonde in u zijn, want u schendt God.

Numeri 22, vers 12  Toen zei de God tot Bileam: Gij zult met hen niet medegaan, gij zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.

Bileam had zijn hart eens goed moeten onderzoeken.

Alles wat van God komt, Benjamin, is in Zijn naam tot u gekomen, en is belangrijk!

De bode engel Gods sprak verder, Wat nu volgt, is voor alle helpers. De Here zal u allen zegenen. Ook zeg ik u, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat zoals geschreven staat in:

Openbaring 22, vers 19  En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Mijn naam is Emen. Sta in uw kracht!

De Here is met u! Wees vooral zuiver van geest. De Here zegt: Ik heb lief, wie Mij liefhebben. Sla deze woorden niet in de wind. Beroem u op uw werk Gods.

Spreuken 25, vers 25  Hier staat geschreven: Goede tijding uit verre landen is koel  water voor een dorstige ziel.

De bode engel Gods sprak verder, 

Nog heel even, zeg ik u, dan zult u allen zich zeer verblijden.

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com