DutchVideo 2012

Welke Ster vereert u boven Mij?

07-10-2012  DIT WOORD KOMT VAN DE HERE GOD EN WERD OVERGEBRACHT VIA DE BODE ENGEL GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. HET IS EEN KRACHTIGE WAARSCHUWING TEGEN HET VEREREN VAN DE SCHEPPING IN PLAATS VAN DE SCHEPPER!

Published on Oct 7, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vallende sterren2

Volledige weergave:

Hallo! Op de avond van 7 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik, de bode engel Gods, begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Genesis 1, vers 14 tot 19  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was.

Ik ben de bode engel Gods, Seanao, Luister goed…

Zoals God dit alles gemaakt heeft, stelde de aarde zijn eigen sterren aan het uitspansel des hemels, om hen te vereren.

Deuteronomium 4, vers 19  En dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel.

Ik zeg u, Welke ster vereert u boven Mij?

Psalm 84, vers 12 en 13  Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham haat afgoderij!

Openbaring 6, vers 13  En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Openbaring 6, vers 17  Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

U daar, wat hebben uw wereldse sterren u te bieden?

Bekeer u en keer u af! Kies heden wie u dienen wilt; u kunt ook geen twee heren dienen.

Johannes 3, vers 16 tot 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is meer dan al uw wereldsterren samen!

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

U en ook uw sterren van de aarde zullen voor God rekenschap af moeten leggen.

De hel zit vol sterren van de aarde. Maar ook u zult moeten buigen voor de Almachtige, en Hij zal u zeggen: U had de sterren lief boven Mij. Ga weg van Mij! Uw wegen waren niet Mijn wegen. Wie niet wil horen, gaat verloren.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com