DutchVideo 2020

Welke stempel heeft u op Yeshua HaMashiach gezet?

Wie is Hij in uw ogen? Als kind van God bent u uitgekozen en neemt u deel aan de erfenis, om machten en boze geesten uit te drijven. Maar, maar… Waar is uw geloof?

Gepubliceerd op 21 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 mei 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de opgestane, levende God en Abba, Vader, en Hogepriester, de Alfa en de Omega.

Voorwaar, welke stempel heeft u op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gezet?
Wie is Hij in uw ogen?

Markus 3, vers 9 tot en met 15  En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God! En herhaaldelijk verbood Hij hun Hem bekend te maken. En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven.

Voorwaar, zelfs de boze geesten wisten, dat Hij de Zoon van God was.
En de boze geesten onderwierpen zich, en zo genas Hij velen! Voorwaar, ook u bent uitgekozen, en neemt deel aan de erfenis als kind van God, om machten en boze geesten uit te drijven. Maar, maar… Waar is uw geloof? Welke stempel hebt u op Hem gezet en op u laten drukken door satan? Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods.

Markus 4, vers 41  En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Voorwaar, zit u ook met uw handen in het haar?
Van wie is toch deze Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Voorwaar, wees krachtig in de Here!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
En vers 16  het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.
Filippenzen 3, vers 8 en 9  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.
En Filippenzen 2, vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com