DutchVideo 2023

Welke adem en woorden komen er uit uw mond?

Voorwaar, laten deze woorden u doordringen, zo niet; hoogmoed en trots komen altijd ten val!

Gepubliceerd op 6 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u;

Job 26, vers 4 Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging
van u uit?

Voorwaar, wees ééns heel eerlijk, en vraag uzelf af, of uw geest wel uit God is!

Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, “Zijn kadosh, heilige levensadem”; alzo werd de mens tot een levend wezen.
En Job 27, vers 3 en 4 Zolang mijn adem “Gods” nog ten volle in mij is, en de “Kadosh, Heilige” Geest Gods in mijn neusgaten “blaast”, zullen mijn lippen waarlijk geen onrecht spreken, en zal mijn tong geen bedrog uiten.
En Job 26, vers 13 Door zijn adem werd “zelfs” de hemel helder, “en met” zijn “krachtige” hand doorboorde “Hij” de “listige” snelle slang.

Voorwaar, bedenk toch welke adem en woorden er uit uw mond komen!

Job 24, vers 13 Anderen behoren tot de vijanden van het licht, “al menen ze christen te zijn, dit zegt de slang ook,” zij kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden “van de Here God”.
En Job 27, vers 9 tot en met 13 Zal God zijn hulpgeroep horen, als benauwdheid hem overvalt? Kan hij zich in de Almachtige verlustigen, God aanroepen te allen tijde? Ik zal u onderrichten aangaande de hand Gods, wat de Almachtige voorheeft, zal ik niet verbergen. Gij allen hebt het immers zelf gezien; waarom zijt gij dan door een ijdele waan bevangen? Dit is van Godswege het deel van de goddeloze mens, het erfdeel van de geweldenaars, dat zij van de Almachtige ontvangen.
En vers 19 en 20 Rijk legt hij zich ter ruste, maar hij kan het niet weer doen, hij doet zijn ogen open en er is niets meer. Verschrikkingen grijpen hem aan als waterstromen, bij nacht rukt de storm hem weg.

Voorwaar, bekeer u!
Hij die de levensadem gaf heeft ook in Zijn macht om de adem van de mens te stoppen!

Job 32, vers 7, 20 en 8 Ik dacht: Laat de ouderdom spreken, en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen. Ik wil spreken om lucht te krijgen, mijn lippen openen om antwoord te geven. “Ik, de bode engel Gods zeg u:” voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hen inzicht geeft.
En Job 33, vers 4 en 6 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven. Zie, voor God ben ik aan u gelijk, ook ik ben uit leem afgeknepen.
En Psalm 1, vers 6 Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

Voorwaar;

Psalm 26, vers 2 en 5 Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
En Psalm 32, vers 9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.
En Spreuken 29, vers 23 Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
En 1 Korintiërs 13, vers 5 Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar, mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 3, vers 17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.
En vers 19 Zo spreekt de Heer: Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Voorwaar, tot slot,

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, laten deze woorden tot u doordringen, zo niet, dan zult u vallen vanwege uw hoogmoed en trots!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com