DutchVideo 2023

Weiger iedere vorm waarin de coronavaccin ook aangeboden wordt!

Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: alles op aarde is aan de gang vanuit de stappenplannen van de antichrist.

Gepubliceerd op 03 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 02 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rimmonja, en ben uitgezonden vanuit het kadosh, heilige ruimteschip Gods, de Elohim.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u het volgende namens de Kapitein van de Elohim, en de Koning der koningen:

Job 38, vers 33 tot en met 38 Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? Kunt gij uw stem tot de wolken verheffen, zodat een stroom van water u bedekt? Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij? Wie heeft wijsheid gelegd in de donkere wolken of wie heeft inzicht verleend aan de grillige wolkengevaarten? Wie telt de wolken met wijsheid af, en wie keert de kruiken des hemels om, wanneer het stof stolt tot gegoten metaal en de kluiten aan elkander kleven?
En Job 39, vers 14 tot en met 16 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? Rekent gij op hem, dat hij uw koren zal binnenhalen en het naar uw dorsvloer zal samenbrengen? Vrolijk klapwieken de vleugels van de struis; zijn dat liefderijke slagpennen en veren.
En vers 22 en 23 Kunt gij het paard sterkte geven, zijn nek met manen bekleden? Kunt gij het doen springen als een sprinkhaan? Zijn trots gesnuif is een verschrikking.
En vers 29 Is het door uw inzicht, dat de valk vliegt, zijn vleugels uitslaat naar het zuiden?

Voorwaar, houdt gij er wel rekening mee dat Hij Zijn koren zal maaien, ja, zal binnenhalen en met Hem zal samenbrengen?

Job 37, vers 5 Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet.
En vers 21 tot en met 23 Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder. Uit het noorden verschijnt goudglans; God is bedekt met geduchte majesteit. De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.
En Job 36, vers 23 Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan?
En Job 35, vers 15 Maar nu: omdat zijn toorn geen bezoeking doet, en Hij Zich om de overtreding niet al te zeer schijnt te bekommeren.
En Job 28, vers 24 Maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.

Voorwaar, neem geen corona-vaccinatie aan, in welke vorm dan ook of u zult God niet zien!

Job 20, vers 12, 14 en 16 Al moge het kwaad zoet zijn in zijn mond, al moge hij het verbergen onder zijn tong, toch verandert zijn spijze in zijn ingewanden, zij wordt addervenijn in zijn binnenste. Addergif zal hij inzuigen, een slangetong zal hem doden.

Voorwaar, alles op aarde is aan de gang vanuit de stappenplannen van de antichrist.

Job 15, vers 17 en 18 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen, datgene wat de wijzen op gezag van hun vaderen verkondigen, zonder iets te verhelen.
En vers 30 Hij ontkomt niet aan de duisternis, de vlam doet zijn loten verdorren en door de adem van zijn mond wordt hij weggevaagd.

Voorwaar, satan wil iedereen voorzien van zijn merkteken.

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com