DutchVideo 2019

Weet u wel zeker of Christus in u woont?

Ontwaak en stel uzelf op de proef, of u niet verwerpelijk bent in Zijn ogen. Onderzoek uzelf eens, in plaats van anderen te bekritiseren en te beoordelen. Als u zich overgegeven hebt en Christus leeft in u, is uw eigen vlees gekruisigd, en leeft dus Christus in u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 14 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig! 

2 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 9  Gij zoekt nu eenmaal het bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, maar onder u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt.

Voorwaar, ontwaak en stel uzelf op de proef, of u niet verwerpelijk bent in Zijn ogen,
in de ogen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Galaten 1, vers 10  Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
En Galaten 2, vers 20 en 21  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here!
Voorwaar, als u zich overgegeven hebt en Christus leeft in u, is uw eigen vlees gekruisigd, en leeft dus Christus in u, en is er geen sprake van roddel en kwaadsprekerij!

Galaten 5, vers 10  Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.
En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Voorwaar, ontwaak!
Bekeer u van dat u begeert en wandelt in het vlees. Dwaal niet! U gaat in tegen de Geest, door terug te keren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, vol uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, haat en brasserijen, onder andere. In plaats van anderen te bekritiseren en te beoordelen, raad Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u aan, om uzelf eens te onderzoeken!

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Galaten 5, vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Galaten 6, vers 7 tot en met 10  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. Want wie op de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, hieraan herkent men wie uit Christus is…
omdat men niet de Heilige Geest bedroeft door te wandelen en te denken, zoals de heidenen dat doen. 

1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
En vers 19 tot en met 24  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Amen!
Wie Christus toebehoren, hebben hun vlees en tal van zonden afgelegd, en het vlees gekruisigd!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com