DutchVideo 2014

Weet u het zeker?

Boodschap Gods: Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk!

Gepubliceerd op 6 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

standing before God

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op de avond van 6 oktober 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, heilig is Adonai, Jahweh, El Elohím, uw Rabboeni, uw Meester.

Voorwaar, breek met uw zonden! 

Romeinen 7, vers 16  Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is heilig.
Hoe gaat gij straks voor Hem staan?
Voorwaar, onderzoek u! Als gij straks voor Hem komt te staan, bent u dan Rapture ready, of bent u dan klaar om verwerpelijk te worden?

2 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.

Voorwaar, mijn naam is Jishara en ben een bode engel Gods. Hoor aandachtig!

Lees voor: Wijsheid 7, vers 21 tot en met 30  Alles heb ik leren kennen, zowel wat zichtbaar als wat verborgen is. De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgend geslacht van vrome mensen en maakt hen tot vrienden van God, en tot profeten. Want God heeft alleen degene lief die zijn leven deelt met de wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het daglicht, want dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad.

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
En vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, kadosh, wees heilig voor Zijn aangezicht!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com