DutchVideo 2014

Weet en geloof: Ik sta garant!

DE LEEUW GROMT EN ZEGT: WAT ZWAK LIJKT, ZAL STERK ZIJN. GOD ZAL U KRACHT GEVEN, EN HIJ ZEGT U OOK: IK STA GARANT!

Gepubliceerd op 14 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

The Lion growls, Yeshua HaMashiach

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 14 november 2014 in de namiddag bracht een bode engel van God, een engel des Heren, woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van de Koning der koningen.

Voorwaar, Zijn naam is Yeshua HaMashiach, de Leeuw die gromt!
Hoor Zijn geluid! Kadosh, kadosh, kadosh. Zie, een Leeuw, ook genoemd Jezus Christus, Isa, Masih.

Voorwaar, er wordt om u gestreden!
Voorwaar, satan kent uw zwakheden als geen ander. En als hij kon, zou hij u ook nog eens gaan aanklagen en zeggen: “Kijk daar eens, hoe zondig ze zijn!”

Mattheüs 4, vers 9  En zeide tot Hem: “Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt”.

Voorwaar, mijn naam is Gabriël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Leeuw gromt en zegt: Wat zwak lijkt, zal sterk zijn!
God zal u kracht geven, en Hij zegt u ook: Ik sta garant. Ik ben de Leeuw, Yeshua HaMashiach, Isa, Masih, Jezus Christus van Nazareth, de enige Messias! Voorwaar, al zouden de hel en al die grootmachten op aarde in opstand komen, weet en geloof! Wees u bewust van Mijn sterkte en kracht en overwinningen, die Ik u gaf. Voorwaar,

Jakobus 5, vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Filippenzen 4, vers 6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Lees voor: Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En vers 5  Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt.
En vers 10 en 11  Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.
Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!

Openbaring 5, vers 5  En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

Voorwaar, Zijn liefde doet u huilen. 

1 Korinthiërs 9, vers 22  Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.
En vers 27  Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, de Leeuw heeft alles overwonnen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com