DutchVideo 2016

Weest stil want deze dag is heilig!

Boodschap Gods: Ook de Levieten brachten het gehele volk tot kalmte, door te zeggen: “Weest stil, want deze dag is heilig; weest dus niet verdrietig!”

Gepubliceerd op 18 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

rejoice in the Lord2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reperio en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Leviticus 7, vers 11  Dit is de wet op het vredeoffer, dat men de Here brengen zal.

Klap in je handen!
En heft uw handen op, en draai rond een keer en raak de grond, en spring op! En dank de Here met uw eigen woorden, en maak een groot hart boven uw hoofd met uw armen, als blijk voor uw liefde. En heft uw armen op, om te ontvangen boven uw hoofd, en dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op uw eigen manier voor Zijn zegeningen! Doe dit alles in heiligheid en nederigheid, en Hij die op de troon zit, zal u zegenen.

Nehemia 8, vers 10  En Nehemia – dat is de stadhouder – met de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende, toen het de woorden der wet hoorde.
En vers 12  Ook de Levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen: Weest stil, want deze dag is heilig, weest dus niet verdrietig.
De bode engel van God sprak verder,

Voorwaar, de vreugde die de Here u geeft, is uw kracht!
Onderwerp u dus in Zijn vreugde. Hijzelf is uw toevlucht en kracht en vreugde! Soms kan uw vreugde zomaar verflauwen, of helemaal verdwijnen door droevige omstandigheden en teleurstellingen. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw leed. Sterker nog, al het leed van elk schepsel peilt Hij. En toch, Hij verheugt zich! Dat is geen leedvermaak, maar vreugde, omdat Hij het geheel overziet en zeker is van de ultieme uitkomst. Niets gebeurt voor niets, en alles verloopt naar Zijn plan. Die wetenschap is als een vesting, waarin onze gedachten en harten worden bewaard.

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 8  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, “maar natuurlijk ook zusters”, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  En hier staat geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com