DutchVideo 2022

Weest ook gij onderdanig en respectvol voor de Heer

Laten wij de Here loven en prijzen en Hem voor de boodschappen danken, die velen levens gered hebben en veranderd en bemoedigd, maar wees ook dankbaar voor de waarschuwingen en vermaningen, en terechtwijzingen die worden overgebracht.

Gepubliceerd op 26 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam boven alle namen van de Waarachtige, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning van al wat leeft! Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, een valse profeet zal nimmer u zulke bijzondere boodschappen Gods overbrengen.
Sinds begin van 2012 brengt Gods eenvoudige geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen u reeds de boodschappen Gods, die in liefde overgebracht en geschreven werden en met u delen wat de bode engelen Gods des hemels overbrengen vanuit de kadosh, heilige troon Gods, van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de levende opgestane Heer.
Laten wij de Here loven en prijzen en Hem voor de boodschappen danken, boodschappen die vele levens gered en veranderd en bemoedigt hebben, maar ook voor de waarschuwingen, vermaningen, en terechtwijzingen die worden overgebracht. Voorwaar, sommige boodschappen bracht Profeet Benjamin Cousijnsen wel eens met moeite omdat hij dacht wat men hiervan zou denken, maar in onderdanigheid en respect voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en vanuit onvoorwaardelijke liefde en trouw aan Hem, brengt hij u dit alles over.

Voorwaar,

Openbaring 5, vers 12 lees vanaf: Het Lam, dat geslacht “en opgestaan van de dood” is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de “eeuwige” eer en de heerlijkheid en de “alle” lof.
En vers 13 lees vanaf: Hem, die op de troon is, en het Lam “komen het toe” zij de lof en de eer “en aanbidding en de dank” en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 2 tot en met 4 Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide.
En vers 6 tot en met 8 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
En vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Kolossenzen 3, vers 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Voorwaar, onderzoekt u!

Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 17 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Voorwaar, open uw oren, hart, en gedachten.

Hebreeën 4, vers 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

En tot slot,

Johannes 3, vers 19 tot en met 21 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com