DutchVideo 2022

Weest geen eigenwijze, onbetrouwbare, wilde ezelin!

Niemand kan door Christus tot de Vader geleid worden, maar alleen degene van wie de zonden zijn vergeven. Daarom weest u geen eigenwijze, onbetrouwbare, wilde ezelin, maar bekeer u!

Gepubliceerd op 21 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here:
Ik zie, Ik zie, wat u niet wil horen!

Jeremia 2, vers 19 en 20 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. Want van ouds hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd…tot zover.
En vers 21 tot en met 24 Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here Here. Hoe kunt gij zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd, ik ben de Baäls niet achternagelopen? Zie uw weg in het dal, weet wat gij gedaan hebt, gij snelle, heen en weer lopende kemelin, gij, “eigenwijze, onbetrouwbare,” wilde ezelin?…tot zover.
En vers 25 lees vanaf: Maar gij zegt: “Here,” het baat niet, neen, “ieaa, ieaa, ieaa” want ik heb vreemden lief, hen zal ik achternalopen “de hel in”.
En vers 26 Gelijk een dief te schande wordt, als hij “of zij op heter- daad” wordt betrapt, “zo zal u te schande worden gemaakt voor Mijn ogen!”
En vers 29 Waarom wilt gij tegen Mij twisten? Gij allen zijt van Mij afvallig geworden, luidt het woord des Heren.
En vers 35 Maar boven dit alles “wat geopenbaard is over u” zegt gij “wilde ezelin” nog: “ieaa, ieaa,” neen, ik ben onschuldig…tot zover.
En lees verder vanaf: Zie, Ik ga met u in het gericht, omdat gij zegt: Ik heb niet gezondigd.

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u in vers 36 Hoe vaak gaat gij uw weg veranderen?…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.
Overdenkt deze boodschap! Voorwaar, er zullen er velen zijn die vanwege hun ongehoorzaamheid zoals met de vaccinatie, medicatie, onder andere, het volgende zullen zeggen:

Lucas 23, vers 30 Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons.

En Lucas 13, vers 28 en 29 Daar zal het geween zijn en het
tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de
Profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.

Voorwaar, laat Zijn komst of het moment van uw sterven u niet overvallen.
Bent u wel voorbereid op Zijn wederkomst op de wolken? Het is goed om u te onderzoeken. Niemand kan door Christus tot de Vader geleid worden, maar alleen degene van wie de zonden zijn vergeven. Daarom weest u geen eigenwijze onbetrouwbare wilde ezelin, maar bekeert u!

Klaagliederen 3, vers 7 tot en met 9 Hij heeft mij iedere uitgang versperd, mij in zware koperen ketenen geklonken. Zelfs als ik schreeuw en om hulp roep, versmaadt Hij mijn gebed. Hij heeft mijn weg versperd met steenblokken, mijn paden onbegaanbaar gemaakt.
En vers 16 Hij liet mij de tanden op kiezel stukbijten, Hij drukte mij neer in het stof.
En vers 40 Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here.
En vers 55 Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de put.

Voorwaar, zo spreekt de Heer dit verder tot u:

Ezechiël 7, vers 4 Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com