DutchVideo 2022

Wees waardig geacht in Gods ogen!

Laat uw geloof zeer toenemen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zodat uw liefde jegens elkander sterker wordt.

Gepubliceerd op 30 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, spits uw oren en wees waardig geacht in Gods ogen!
Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, laat uw geloof zeer toenemen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zodat uw liefde jegens elkander sterker wordt. Voorwaar,

De tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen 1, vers 4 lees vanaf: Vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat.
En vers 5 tot en met 12 Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen “in Christus” met ons, bij de openbaring van “Yeshua HaMashiach”, de Here, Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf “uit” oefent over hen, die “ongehoorzaam zijn en” God niet kennen en het evangelie, “de doorgegeven boodschappen” van onze Here Jezus niet “willen” gehoorzamen. Dezen zullen boeten “voor hun roddel en kwaadsprekerijen uit de boze” met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij, “JHWH” komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn “ware” heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij U, “Heere”. Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.
En 2 Thessalonicenzen 3, vers 5 De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.
En Hebreeën 4, vers 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com