DutchVideo 2019

Wees vurig voor de Here!

Hoor aandachtig naar deze boodschap Gods, afkomstig van Gods Troon en in Zijn Naam doorgegeven door Profeet Benjamin Cousijnsen aan u, die luistert. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 30 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hoor aandachtig. 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!
Laat uw begeerte en wandel naar Zijn wil zijn.

1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 9 en 10  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks. “Dit telt evenzo voor de zusters.
1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.
Ik spreek tot u, die oren heeft en hore.

1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.
Vers 24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.
Vers 27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
En vers 23  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.
En 1 Johannes 3, vers 7  Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.

Voorwaar,

En 1 Johannes 3, vers 19 tot en met 22  Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Voorwaar, wees vurig voor de Here! 

Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

En 1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
Vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
En vers 19 en 20  Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Openbaring 2, vers 25 en 26  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem, “maar ook haar”, zal Ik macht geven over de heidenen.
En Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn “of haar” naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn “of haar” naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
En vers 15  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!

Wederom zegt de Here u: Wees vurig van geest en wandel, en wees sterk!

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
En Openbaring 4, vers 11  Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Tot zover.

Onderhoud uw relatie met Hem, en gebruik uw talenten en gaven tot Zijn glorie en almachtige Naam.
Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com