DutchVideo 2020

Wees vurig van Geest in de Here!

God weet wat is slecht en goed voor u is. Laat alle strijd en verdriet los en geef hun aan uw hemelse Vader, die zo veel van u houd en wilt u hoop geven, hoop dat doet leven!

Gepubliceerd op 24 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,

1 Korintiërs 6, vers 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?

En 1 Korintiërs 9, vers 26 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.

En 1 Korintiërs 13, vers 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of een vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wil dat u stopt met klagen als een kleine kind, maar geestelijk standvastig en onwankelbaar bent.
Wees krachtig in de Here, als geestelijke volwassenen.

Psalm 55, vers 23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Voorwaar, God is niet uw slaaf.
Uw moet niet boven uw Koning der koningen gaan staan. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wil dat u zich bekeert, ja, bekeert! Zelfs David zat vaak in de put en hij riep ook vaak tot God.

Psalm 56, vers 9 Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kent uw tranen en vangt de tranen op!
Voorwaar, ik zeg u, zie niet op omstandigheden.

Psalm 56, vers 4 en 5 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
En vers 12 Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?

En Hebreeën 10, vers 23 en 24 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

En Psalm 119, vers 105 tot en met 107 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen,
dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden. Ik ben al te zeer verdrukt, o HERE, maak mij levend naar uw woord.
En vers 109 tot en met 111 Mijn leven is bestendig in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. Goddelozen leggen mij een strik, maar van uw bevelen dwaal ik niet af. Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten.
En vers 136 Mijn ogen vloeien als waterbeken, omdat men uw wet niet onderhoudt.
En vers 143 Treffen mij nood en verdrukking, dan zijn uw geboden mijn verlustiging.
En vers 165 Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
God weet wat goed voor u is, maar Hij weet ook wat slecht voor u is. Daarom aanvaardt het als Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet alles aanvaardt wat u maar wenst!

Romeinen 15, vers 13 De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Voorwaar, laat alle moeite en strijd los, en alle verdriet, o.a., en geef het aan Hem.
Laat het zelf los dan zal Hij u hoop ervoor terug geven. Hoop dat doet leven! Voorwaar,

1 Korintiërs 2, vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

En 1 Korintiërs 10, vers 9 tot en met 12 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

En Efeziërs 5, vers 7 en 8 Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.
En vers 11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.
En vers 15 to 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Voorwaar, wees niet koppig als een ezel maar probeer de wil des Heren te verstaan.
Onderwerp u aan hem volledig en bied weerstand aan de duivel! Luistert met uw hart en ziel, en verstand wat de Heer tegen u zegt, en laat de duivel geen voordeel eruit halen maar versla hem om niet op omstandigheden te zien, maar op God! Wees geestelijke strijdlustig in de Here en laat niet de Heer alleen strijden voor u, maar sta op in de kracht van de Heer en strijd als Zijn kind! Wees meer dan een overwinnaar in Hem die zo veel van u houd!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com