DutchVideo 2020

Wees trouw in de verdrukking!

Wie een oor en een hart heeft, die hore wat Ik, de Almachtige, de Bruidegom, tot u te zeggen heb. Wees getrouw en trouw in de verdrukking, en wees krachtig!

Gepubliceerd op 25 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Welkom! Op 25 mei 2020 bracht de bode engel de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, tot u, El Elohím, Adonai, de Koning der koningen:
Ik ben wie Ik ben! En Ik ben de Alfa en de Omega, en het Lam Gods. Wie een oor en een hart heeft, die hore wat Ik, de Almachtige, de Bruidegom, tot u te zeggen heb. Ontwaak, ontwaak en bekleed u met Mijn kadosh, heilige gewaden! Ik ben Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, maak u gereed en doe uw overtredingen weg voor Mijn kadosh, heilige ogen.
Bekeer u, of uw overtredingen zullen in u branden voor Mijn kadosh, heilige ogen, en Mijn mond zal als een zwaard zijn. Wees getrouw en trouw in de verdrukking, en wees krachtig!

Openbaring 1, vers 17 en 18  En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
En Openbaring 2, vers 5  Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
En vers 10 en 11  Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Voorwaar, houd u bezig met wat goed is voor uw ziel!
Mijn naam is Vernado, een bode engel Gods.

De Here is goed!

Klaagliederen 3, vers 24 tot en met 26  Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.
En vers 40 en 41  Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel.

Voorwaar, wees heilig, kadosh, voor Zijn aangezicht, en rein en puur en echt van wandel,
of u zal branden voor Zijn ogen, vanwege uw overtredingen.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com