DutchVideo 2020

Wees trouw en houd uw huwelijk in ere

Neem deze boodschap tot een voorbeeld, of u werkelijk Rapture ready bent!

Gepubliceerd op 6 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 mei 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

1 Petrus 4, vers 7 tot en met 10  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij “of zij” ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

Voorwaar, wederom wijst de Here u erop!

1 Petrus 3, vers 9  En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
En vers 11 en 12  Hij “of zij” wijke af van het kwade en doe het goede, hij “of zij” zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Voorwaar, neem deze boodschap tot een voorbeeld, of u werkelijk Rapture ready bent.
Houd uw huwelijk in ere, en wees trouw! Mijn naam is Reverlach, en ben een bode engel Gods.

Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.

Prediker 4, vers 9 tot en met 12  Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

En Markus 10, vers 8 en 9  Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Voorwaar, het huwelijk is niet door mensen bedacht, maar is Gods idee!
Helaas zijn niet alle Christelijke getrouwde stellen zich bewust, dat zij in principe door God aan elkaar verbonden zijn en dat God wil, dat ze naar een blijvende eenheid groeien voor de rest van leven. En alle engelen in de Hemel zeggen “Amen”!

Mattheüs 24, vers 42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Romeinen 12, vers 16 tot en met 18  Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

En Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar!
Door uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te onderhouden, en uw huwelijksverbond, bent u Rapture ready, als u doet wat God van u vraagt.

En Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem “of haar” mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “of haar” vast blijven.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com