DutchVideo 2020

Wees sterk en moedig!

Want zo heeft ons de Here geboden: “Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.”

Gepubliceerd op 16 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, wie oren heeft die hore, en doet wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van u vraagt.
Voorwaar, kom, word nuchter en doe alles zoner morren, maar bovenal met liefde. Laat in alles Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verheerlijkt worden.

Voorwaar, verblijdt u in zijn vreugde en wees dankbaar.
Ook wij engelen Gods doen alles in vreugde en dankbaarheid. Laat uw hart door de Heilige Geest doorstromen.

Psalm 34, vers 3 en 4 In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.
En vers 6 Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.

Voorwaar, geef glorie en dank aan Abba, Vader.

Psalm 23, vers 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de HERE.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der Heren, de Koning der koningen die uw hart en ziel doorgrond.
Vertrouw op de Here! Zelfs wij engelen doen alles, en zingen en prijzen en aanbidden en maken Hem groot! Laat zijn goedheid en liefde en genade uw deel zijn. Laat u minder worden en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus meer.

Voorwaar, denk positief en wees krachtig in de Here!
Zelfs de bomen zijn blij en klappen, en loven God! O vat weer moed, want God is goed!

Voorwaar, ja, ga staan op Zijn beloften en deel de boodschappen Gods en ga in geloof en in de kracht Gods en in Zijn liefde en overwinning.
Voorwaarts en wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Onderhoud uw relatie en wees trouw, dan Hij zal u overvloedig zegenen!

Handelingen 13, vers 47 Want zo heeft ons de Here geboden: “Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.”

En Psalm 105, vers 1 Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.

En 1 Petrus 3, vers 15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

En Johannes 13, vers 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com