DutchVideo 2019

Wees sterk als een leeuw

03-07-2019  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. Zeg, “Amen, ik geloof het!” en verheug u hierover! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. De volgende boodschap werd overgebracht door een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Voorwaar, zeg: “Amen!”
Mijn naam is Blender, een bode engel Gods. Voorwaar, verheug u hierover!

Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Zeg: “Amen, ik geloof het!”
Voorwaar, zo spreekt de Here, Abba, Vader,

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn “of haar” binnenste vloeien.

Voorwaar, 

En Johannes 14, vers 26  Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
En Johannes 15, vers 7 en 8  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
En vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
En vers 14  Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
En vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Voorwaar, gij zult kracht ontvangen, en Zijn Woord is niet krachteloos en zouteloos.
Hij geve u vreugde, blijdschap en vrede, en vervulle uw hart met geloof, en Hij herstelle u van uw ongeloof!

Zeg:
“Amen, ik geloof het en zal me verblijden in Hem, die mij sterkt en troost en bemoedigt. Glorie en lof en eer komt U toe, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ik aanbid U, Kadosh, Heilige Vader. Dank U voor Uw Bloed, dat mij sterkt en geneest. Amen, ik geloof het!”

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En Filippenzen 2, vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

Voorwaar, wees sterk als een leeuw! 

Spreuken 30, vers 30  De leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst.

Zeg: “Amen!”

En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, “maar ook zij”, die op de Here vertrouwt.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com