DutchVideo 2019

Wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus

29-07-2019  Boodschap Gods, overgebracht in de allerheiligste en krachtige Naam van Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen. Wie Zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd overgebracht door de bode engel Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste en krachtige Naam van Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, 

Romeinen 3, vers 10  Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één.

Deuteronomium 23, vers 1 en 2  Hij, die door kneuzing ontmand is of wie het mannelijk lid is afgesneden, zal niet in de gemeente des Heren komen. Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren komen.

Dit telt tevens voor de vrouw.

En Romeinen 3, vers 13 tot en met 18  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

1 Korinthiërs 6, vers 9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?
En 1 Korinthiërs 10, vers 9  En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen.

2 Korinthiërs 6, vers 14  Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.
En vers 21 en 22  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten.
Efeziërs 5, vers 6 tot en met 9  Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid.
En vers 27  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Filippenzen 4, vers 13 en 14  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn verdrukking.

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
Vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen?
Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn “of haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
En Kolossenzen 4, vers 5  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte.

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 en 5  Maar gij, broeders, “en ook zusters”, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ik spreek tot u: Wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

2 Timotheüs 3, vers 13 tot en met 15  Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
En 2 Timotheüs 4, vers 5  Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd.
En Hebreeën 10, vers 24  En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Dit telt ook voor de vrouw! 

Jakobus 1, vers 21 en 22  Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
En vers 26 en 27  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn “of haar” tong niet in toom houdt, maar zijn “of haar” hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

1 Petrus 2, vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

En 1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com