DutchVideo 2019

Wees Rapture ready!

De Opname, de Rapture, had plaatsgevonden… Profetische boodschap Gods met een bijzonder verhaal over een gezin, voor en na de Opname. Velen zullen zich in die dagen op de borst slaan, en zeggen: “Hadden we ons maar bekeerd en naar de Evangelicalendtimemachine.com geluisterd!” (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 27 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig, ik vertel u een bijzonder verhaal…
Er was eens een man en een vrouw. Ze waren al jaren getrouwd en hadden ook kinderen. Er was echter een enorm verschil tussen hen: zij luisterde, in tegenstelling tot haar man, geregeld naar die Radio van de Evangelicalendtimemachine.com, en volgde ook geregeld de boodschappen Gods.

Romeinen 10, vers 17 en 18  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: Hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden.

Zij was er zó dankbaar voor en liet zich door niemand beïnvloeden! 

1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
En vers 14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Voorwaar, haar man was, net als zij, een wederom geboren Christen.
Alleen, hij was vol boosheid en kon de boodschappen Gods, doorgegeven aan die Profeet, maar niet aanhoren en verdragen! Hij was besmet door de kerk, en was misleid en verleid door het kwade, en hij zat vol roddel en kwaadsprekerij. En de waarheid in de Evangelicalendtimemachine.com kon hij maar niet verdragen. Hij was een bedrieglijke schijn-Christen, die zich in de kerk voordeed als een engel des lichts!

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Voorwaar, maar zij was vol blijdschap en werd keer op keer gezegend, vanwege dat ze Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, erg liefhad.
Op een dag bemerkte haar man, dat het huis trilde. Hij hoorde schreeuwen en huilen. Hij lag nog in zijn bed, toen hij zag dat zijn vrouw en kinderen weg waren. Woedend was hij! Hij vloekte erop los, totdat hij doorhad, dat het voor hem te laat was… de Opname had plaatsgevonden.

Voorwaar, velen zullen zich op de borst gaan slaan, en zeggen:
“Hadden we ons maar bekeerd en naar de Evangelicalendtimemachine.com geluisterd!” Waarlijk, degene over wie men het meest kwaadsprak, zal dan bij de Heer zijn voor eeuwig, en behouden met allen, die de waarheid hebben aangenomen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wees Rapture ready!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com