DutchVideo 2015

Wees op de hoogte van de Eindtijd-gebeurtenissen!

Boodschap Gods over de eindtijd: Weet dat het heel belangrijk is om te weten, dat u in een hel terechtkomt op aarde! Voor hen, die nooit over de gebeurtenissen van de eindtijd gehoord hebben, of er niets van geloven, wordt deze bijzondere boodschap van God gebracht.

Gepubliceerd op 10 juni 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Layout 1

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2015 bracht een engel des Heren de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, liefdevolle naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Judas, vers 18 en 19 vanaf: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Openbaring 9, vers 8  En zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen.
Openbaring 9, vers 21  En zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Voorwaar, luister onder andere ook naar de boodschap, met de titel:
‘Het boek Henoch bevat belangrijke informatie!’ en naar de boodschap met de titel: ‘Openbaring Gods: Wat Henoch werkelijk meemaakte!’ Voorwaar,

Openbaring 18, vers 5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Lees voor: Romeinen 1, vers 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

En Leviticus 18, vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.

En Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.

Voorwaar, geliefden des Heren, en u die luistert, die niets van de gebeurtenissen die komen in de eindtijd gelooft, of ervan afweet:
Weet dat het heel belangrijk is om te weten, dat u in een hel terechtkomt op aarde, en dat de gevallen engelen het onaangenaam voor u gaan maken. Dan hebben we het nog niet eens over de Rapture en de wereldwijde rampen en grote chaos! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u één Uitweg, en dat is dat u zich moet bekeren, voordat u overgenomen wordt! Is het niet prachtig, dat u opnieuw kunt beginnen, totaal niet verloren gaat, maar gered kunt worden door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? Hij wil u de toegang geven tot redding: het eeuwige leven!

Johannes 3, vers 5 tot en met 7  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
En vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap, met de titel: ‘Bid dit gebed en word gered!’
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com