DutchVideo 2019

Wees niet wraakzuchtig en haatdragend

Boodschap Gods: Ga zorgvuldig te werk in alles wat ik u vandaag heb voorgehouden. Daar zullen u en uw nageslacht tot in lengte van dagen wèl bij varen, omdat u dan doet wat goed is in de ogen van de JHWH, uw God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de onvoorwaardelijke, liefhebbende en almachtige Naam van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Leviticus 19, vers 16  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; “let op!”, gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here.
Vers 17  Gij zult uw broeder, “evenzo uw zuster”, in uw hart niet haten. Tot zover.
Vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn… stop, tot zover. En hoor en lees verder vanaf: maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
En vers 37  Zo zult gij al mijn inzettingen en al mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen, “zondig niet”: Ik ben de Here.

Deuteronomium 19, vers 11  Wanneer echter iemand zijn naaste haat, hem, “evenzo haar” belaagt, zich tegen hem “of haar” keert en hem “of haar” dodelijk treft… tot zover.
Deuteronomium 12, vers 28  Luister aandachtig naar al deze geboden, die ik u geef; opdat het u en uw kinderen na u voor altoos wèl ga, wanneer gij doet wat goed en recht is in de ogen van de Here, uw God.
En Deuteronomium 13, vers 4  De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

Voorwaar, zo zult gij het kwaad dus uit uw midden wegdoen.
Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

2 Samuël 19, vers 6  Want gij hebt lief wie u haten, en haat wie u liefhebben! Tot zover.

Psalm 97, vers 10  Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.
Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
Psalm 105, vers 15  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen kwaad.
En Psalm 116, vers 5 tot en met 9  Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Here bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden.

Spreuken 14, vers 21  Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar welzalig hij “of zij”, die zich ontfermt over ellendigen.
En Spreuken 31, vers 11 en 12  Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.

Jesaja 43, vers 18  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied.

Mattheüs 7, vers 1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Romeinen 12, vers 9 tot en met 12  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of ergernis te geven.
Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En Romeinen 16, vers 19 en 20  Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Voorwaar, ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com