DutchVideo 2021

Wees niet verontrust

Voorwaar, vele signalen verwijzen er duidelijk naar, dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zeer spoedig terugkomt. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Gepubliceerd op 24 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Schappora, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, vele signalen verwijzen er duidelijk naar, dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zeer spoedig terugkomt.

Mattheüs 24, vers 3 en 4 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

Voorwaar, wees niet verontrust.

Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.
En 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 vanaf: Gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.
En vers 4 tot en met 11 Maar gij, broeders “en zusters”, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

En Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en 2 Maar wij verzoeken u, broeders “en zusters”, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Tot zover.
En 2 Thessalonicenzen 3, vers 3 tot en met 6 Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. En wij vertrouwen in de Here van u, dat gij, hetgeen wij u bevelen, niet alleen doet, maar ook zult doen. De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. Maar wij bevelen u, broeders “en zusters”, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder “en zuster”, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt.
En Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar,

En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Voorwaar, er is geen ene profetie of wereldmachten of wat dan ook, dat in de weg staat om te verhinderen dat de Opname en de Wederkomst niet zullen plaatsvinden.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com